Lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn (firmaloven) 1985-06-21 #79

Lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn (firmaloven)

Jfr. tidligere lover 3 juni 1874, 17 mai 1890 nr. 6, 2 juli 1910 nr. 5 §§ 26-27.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1. En næringsdrivende kan få enerett til firmaet og eventuelle andre forretningskjennetegn etter bestemmelsene i denne lov.

Med firma menes det offisielle navn på en næringsdrivende juridisk person og kjennetegnet for et enkeltmannsforetak. En juridisk person skal i rettergang og overfor offentlig myndighet betegnes med sitt firma. For enkeltmannsforetak nyttes innehavers personnavn. Retten til firmaet oppnås ved at dette tas i bruk for foretaket eller registreres, jfr. § 3-1. Om registrering av firma gjelder bestemmelsene i lov om registrering av foretak.

For sin virksomhet kan et næringsdrivende foretak også nytte annet kjennetegn (sekundært forretningskjennetegn). Rett til sekundært forretningskjennetegn oppnås ved at kjennetegnet innarbeides. Bestemmelsene i denne lov, unntatt § 2-2, får tilsvarende anvendelse for slike kjennetegn.

Kapittel II. Krav til firma

§ 2-1. Et firma må være egnet til å bli oppfattet som navn for en bestemt juridisk person eller for et bestemt enkeltmannsforetak. En alminnelig betegnelse for virksomhetens art eller de varer eller tjenester som utbys, eller navn på fylker, kommuner eller lignende områder, kan ikke nyttes som firma.}

Ved avgørelsen av om et firma fyller kravet etter første ledd, skal det tas hensyn til alle de faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning firmaet har vært i bruk. Den del av firmaet som viser foretaksformen, får ikke betydning ved denne avgjørelse.

§ 2-2. Firma for enkeltmannsforetak skal inneholde innehaverens slektsnavn.

Firma for ansvarlig selskap skal inneholde ordene ansvarlig selskap eller forkortelsen ANS. Har deltakerne i det ansvarlige selskap delt ansvar for selskapets forpliktelser, skal firmaet inneholde ordene selskap med delt ansvar eller forkortelsen DA.

Firma for kommandittselskap skal inneholde ordet kommandittselskap eller forkortelsen KS. Firma for aksjeselskap skal inneholde ordet aksjeselskap eller forkortelsen AS.

Firma for andre selskaper med begrenset deltakeransvar og for foreninger med økonomisk formål, skal med mindre annet er bestemt i særlovgivningen, inneholde ordene selskap med begrenset ansvar eller forkortelsen BA.

Firma for næringsdrivende stiftelse skal inneholde ordet stiftelse eller ordene selveiende institusjon. Firma for statsforetak skal inneholde ordet statsforetak eller SF.

Et foretaks firma må ikke inneholde annen foretaksbetegnelse enn den som angir foretakets egen ansvarsform. Kongen kan gi nærmere regler om utforming av firma.

jan 1992).

§ 2-3. Et firma må ikke være egnet til å villede.

§ 2-4. Firma for enkeltmannsforetak eller ansvarlig selskap må ikke inneholde annet personnavn enn innehavers eller deltakers navn.

Trer fullt ansvarlig deltaker ut av ansvarlig selskap eller kommandittselskap, eller overdras et firma sammen med foretaket, jfr. § 4-1, kan den tidligere deltakers eller eiers navn beholdes i firmaet såfremt vedkommende rettighetshaver gir samtykke til det og det ikke er egnet til å villede.

§ 2-5. Et firma må ikke stride mot lov eller være egnet til å vekke forargelse.

§ 2-6. Såfremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver, må et firma ikke:

Kapittel III. Firmavern

§ 3-1. Rett til firma vinnes fra den dag firmaet tas i bruk, eller fra den dag registreringsmelding innkommer til foretaksregisteret, såfremt firmaet tas i bruk innen ett år.

Rett til firma opphører fra den dag faktisk bruk opphører. For registrerte foretak opphører alltid retten til firmaet når foretaket slettes, med mindre firmaet og virksomheten overtas av andre, jfr. § 4-1, eller foretaket registreres på ny innen 6 måneder etter at det er slettet etter § 7-3 annet ledd annet punktum i lov om registrering av foretak.

§ 3-2. Retten til firma utelukker andre fra uhjemlet bruk av forvekselbart firma for foretak som driver virksomhet av samme eller lignende slag (bransjelikhet) i det geografiske området hvor firmaet er i bruk eller kan ventes tatt i bruk (områdelikhet).

§ 3-3. Selv om det ikke er bransjelikhet, jfr. § 3-2, utelukker firmaretten andre fra uhjemlet bruk av lignende firma:

§ 3-4. Gjør flere hver for seg krav på enerett til firmaer som er egnet til forveksling, skal den eldste rett ha fortrinn, hvis ikke annet følger av bestemmelsen i § 3-5.

§ 3-5. Et yngre firma kan bestå ved siden av et eldre firma som det kan forveksles med, hvis innehaveren av den eldre rett ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruk av det yngre firma.

For å unngå forvekslingsfare i tilfelle som nevnt i første ledd, kan retten bestemme at ett eller begge firmaer i fremtiden bare må brukes på særlig måte, ved tilføyelse av stedsangivelse eller med annet klargjørende tillegg.

Kapittel IV. Overdragelse av firma

§ 4-1. Et firma kan overdras sammen med den virksomhet som foretaket driver eller med den vesentligste del av denne.

Ved overdragelse av virksomheten eller den vesentligste del av denne går retten til firmaet over til den nye eier hvis ikke annet er avtalt. Inneholder firmaet overdragerens navn, går likevel retten til firmaet over til den nye eier av virksomheten bare såfremt det er særskilt avtalt.

§ 4-2. Rett til firma kan ikke være gjenstand for utlegg eller annen separat tvangsforfølgning.

Ved konkurs går retten til firmaet over til konkursboet. Inneholder firmaet et personnavn, gjelder dette bare for den øvrige del av firmaet med mindre vedkommende person er død, eller firmaet er sterkt innarbeidet eller vedkommende ikke har rimelig grunn til å motsette seg at boet råder over hele firmaet. Firma som ikke tilhører konkursboet kan likevel anvendes for den tid virksomheten fortsetter for boets regning.

Kapittel V. Firmabruk i strid med loven, søksmålskompetanse m.m.

§ 5-1. Dersom et firma blir brukt eller registrert i foretaksregisteret i strid med denne lov, kan enhver med rettslig interesse og også departementet, reise søksmål for å få navnet kjent ulovlig. Slikt søksmål kan også reises om navnebruken opprinnelig har vært lovlig, men senere er blitt villedende eller egnet til å vekke forargelse.

§ 5-2. Retten kan i tilknytning til søksmål etter §§ 5-1, 6-1 eller 6-2, eller etter selvstendig søksmål, treffe slike forholdsregler at fortsatt bruk av firmaet i uforandret form hindres. Således kan det bestemmes at skilter, reklamemateriell o.l. skal endres, tilintetgjøres, eller etter påstand fra den krenkede, overleveres ham uten eller mot vederlag etter rettens skjønn.

Kapittel VI. Straff og erstatning

§ 6-1. Den som forsettlig bruker firma i strid med denne lov straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 måneder, for så vidt ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse. Offentlig påtale finner bare sted etter begjæring fra fornærmede.

§ 6-2. Den som forsettlig eller uaktsomt har brukt firma i strid med annens rett, plikter å erstatte skaden. Erstatningen kan nedsettes eller falle helt bort når det bare er lite å legge skadegjøreren til last.

Er bruken skjedd i god tro, kan retten i den utstrekning det finnes rimelig, pålegge brukeren å erstatte skaden, dog ikke ut over den vinning som må antas å være oppnådd.

Kapittel VII. Forskjellige bestemmelser

§ 7-1. Partsangivelse ved firma i dokumenter skal skje ved at det fulle firma skrives med tydelig leselige bokstaver, stemples e.l., og at den eller de signaturberettigede egenhendig skriver sitt navn.

Trer en juridisk person i likvidasjon eller åpnes det gjeldsforhandling eller konkurs hos firmainnehaveren skal firmaet ved firmategning gis en tilføyelse som angir dette, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 10-2.

Kapittel VIII. Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser

§ 8-1. Loven tar til å gjelde fra den tid Kongen bestemmer.

§ 8-2. Med unntak av bestemmelsene i § 2-2 gjelder loven for firma tatt i bruk før lovens ikrafttredelse. §§ 6-1 og 6-2 kommer bare til anvendelse på firmabruk etter lovens ikrafttredelse.

Kapittel IX. Endring av andre lover


Denne lovteksten har blitt skannet inn av Jonny Birkelund (jonny.birkelund@stv.uio.no) og korrekturlest av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.