Lov om registrering av foretak 1985-06-21 #78

Lov om registrering av foretak

Jfr. EØS-avtalen vedlegg XXII punkt 1 (Rdir 68/151) og punkt 8 (Rdir 89/666/EØF).

Jfr. tidligere lov 17 mai 1890 nr. 6.

Kapittel I. Innledning

§ 1-1. (organisasjon)

Foretaksregisteret er felles for hele landet. Registeret føres av en registerfører utnevnt av Kongen.

Registerføreren kan delegere sin myndighet etter første ledd annet punktum til andre tjenestemenn ved registeret etter nærmere regler gitt av Kongen.

Kongen gir nærmere forskrifter om registerets organisasjon, lokalisering og administrasjon, og om føringen av registeret. På samme måte kan det gis forskrifter om hvorledes meldingene til registeret skal utformes, og om dokumentasjon av opplysninger. Kongen kan også gi de nærmere forskrifter som ellers finnes påkrevd til gjennomføringen av loven.

§ 1-2. (norske og utenlandske foretak)

Med norske foretak menes i denne lov ethvert foretak med hovedkontor i Norge eller på norsk kontinentalsokkel. Andre foretak er utenlandske.

§ 1-3. (forhold til særlovgivningen)

Lovens bestemmelser får anvendelse når ikke annet er bestemt i lov eller i medhold av lov.

Kapittel II. Registreringspliktige og registreringsberettigede foretak

§ 2-1. (registreringspliktige foretak)

Følgende norske foretak skal registreres:

Utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet her i landet eller på norsk kontinentalsokkel skal også registreres.

§ 2-2. (registreringsberettigede foretak)

Norske enkeltmannsforetak som ikke omfattes av registreringsplikten, har rett til registrering og er i så fall underlagt lovgivningens regler om registrering. Kongen kan for grupper av foretak gjøre unntak fra registreringsretten etter forrige punktum.

Kapittel III. Hvilke opplysninger som skal registreres

§ 3-1. (aksjeselskap)

For aksjeselskap skal registeret inneholde opplysninger om:

§ 3-2. (andre selskap med begrenset ansvar)

For andre selskap enn aksjeselskap, hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som tilsammen utgjør selskapets forpliktelser, får § 3-1 første ledd nr. 1, 2, 3, 5, 6 og 7 tilsvarende anvendelse.

Dersom ikke annet er bestemt i lov eller med hjemmel i lov, skal vedtektene i selskap som omhandles i denne bestemmelse inneholde regler om følgende forhold:

§ 3-3. (kommandittselskap)

For kommandittselskap skal registeret inneholde opplysninger om:

§ 3-4. (andre selskap)

For selskap som ikke omfattes av §§ 3-1 til 3-31 får § 3-3 nr. 1, 2, 3, 4, 9 og 10 tilsvarende anvendelse. Dessuten skal registeret inneholde opplysninger om:

§ 3-5. (enkeltmannsforetak)

For enkeltmannsforetak skal registeret inneholde opplysninger om:

§ 3-6. (stiftelser, foreninger og andre innretninger)

For stiftelser, foreninger og andre innretninger skal registeret inneholde opplysninger om:

§ 3-7. (fellesbestemmelse)

For alle foretak som nevnt i § 3-1 til § 3-6 samt § 3-9 skal registeret dessuten inneholde opplysninger om:

Det kan ikke registreres annen innskrenkning i signaturretten eller retten til å forplikte foretaket pr. prokura, enn den at fullmakten må nyttes av flere i fellesskap. Signatur eller prokurabestemmelse som angir en tegningsberettiget med henvisning til vilkår som ikke fremgår av registeret, kan ikke registreres.

§ 3-8. (utenlandsk foretak)

For utenlandsk foretak skal registeret inneholde opplysninger om:

Opplysninger som nevnt i første ledd punktene 2, 3 og 4 kan utelates dersom de fremgår av et utenlandsk register som nevnt i første ledd nr. 5 og som er godkjent av Kongen.

§ 3-9. (statsforetak)

For statsforetak skal registeret inneholde om:

Kapittel IV. Meldingene til registeret

§ 4-1. (førstegangsmelding og endringsmelding fra foretaket)

Foretak som er registreringspliktig, skal meldes til registeret før næringsvirksomheten begynner. Aksjeselskaper, andre selskaper med begrenset ansvar, jfr. § 3-2 og stiftelser, foreninger og andre innretninger som nevnt i § 3-6 og som har til formål å drive næringsvirksomhet skal, selv om næringsvirksomhet ikke har begynt, være meldt senest 6 måneder etter at stiftelsesdokumentet er undertegnet. Førstegangsmeldingen skal inneholde opplysninger som nevnt i kapittel III.

Opphører et registrert foretak eller bortfaller for øvrig vilkårene for registrering i registeret, skal opphøret meldes til registeret og foretaket slettes. Melding skal inngis uten ugrunnet opphold. Tilsvarende gjelder dersom det for øvrig skjer endringer i forhold som er registrert eller det inntrer nye forhold som registeret skal inneholde etter bestemmelsene i kapittel III. Endring av bopel pliktes ikke meldt.

§ 4-2. (hvem meldeplikten påligger)

Plikten til å gi melding etter § 4-1 påligger:

§ 4-3. (underskrift)

Meldingene til registeret etter § 4-1 skal være underskrevet av samtlige meldepliktige. Registerføreren kan godta en melding som ikke er underskrevet av samtlige meldepliktige, når det er umulig eller forbundet med særlige vanskeligheter å få underskrift av samtlige, og det fremstiller seg som ubetenkelig å godta meldingen. Melding som bare gjelder kommanditist, forretningsadresse, forhold som nevnt i § 3-7 første ledd og fødselsnummer og bopel etter § 3-7 annet ledd, kan underskrives av signaturberettiget. Underskrift på melding til foretaksregisteret skal være bekreftet av advokat, autorisert advokatfullmektig eller av to myndige personer.

§ 4-4. (vedlegg til melding)

Som vedlegg til melding etter § 4-1 skal følge:

§ 4-5. (pålegg om melding)

Dersom registerføreren oppdager at et registreringspliktig foretak er forsømt registrert eller oppdager at meldeplikten etter § 4-1 for øvrig er forsømt, kan han pålegge foretaket å inngi melding innen en bestemt fastsatt frist.

Dersom fristen ikke overholdes, kan registerføreren ilegge foretaket og de som har meldeplikt etter § 4-2 første ledd løpende tvangsmulkt inntil meldingen er inngitt. Vedtak om tvangsmulkt kan påklages etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. Kongen gir regler om fastsettelse og beregning av tvangsmulkt og om ettergivelse av ilagt mulkt.

§ 4-6. (endringsmeldinger fra andre)

Ansvarlig deltaker som er trådt ut av selskapet, kan selv gi melding om dette. Tilsvarende gjelder styremedlem, observatør, daglig leder, signaturberettiget, prokurist eller revisor som er fratrådt.

For øvrig kan den som har ervervet dom om forhold som er eller skulle ha vært meldt til foretaksregisteret, forlange opplysningene i registeret endret i samsvar med domsresultatet.

§ 4-7. (endrings- og tilleggsmeldinger fra domstol og andre offentlige organer)

Domstolene og andre offentlige organer gir foretaksregistret melding om forhold vedrørende registrerte foretak når det i særlovgivningen er gitt bestemmelser om dette.

Kapittel V. Kontroll av innkomne meldinger

§ 5-1. (prøving av det som innkommer til registrering)

Registerføreren skal prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov. Dersom foretakets vedtekter er registrert i registeret, skal han også prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det stemmer med vedtektene og er blitt til i samsvar med disse.

Ved meldingen skal det gis slike opplysninger som er nødvendig for gjennomføringen av registerførerens kontroll etter første ledd. Registerføreren kan kreve de opplysninger han finner nødvendig for gjennomføring av kontrollen.

Dersom registerføreren finner at registrering kan krenke tredjemanns rett, skal han gi denne anledning til å uttale seg innen en nærmere fastsatt frist.

Når grunnlaget for det som innkommer til registrering er tegning av aksje, grunnfondsbevis eller andel i kommandittselskap, skal registerføreren prøve om tegningsinnbydelse var nødvendig og i tilfelle om tegningsmaterialet er innsendt til børsen for kontroll som nevnt i verdipapirhandelloven § 9. Er det nedlagt forbud som nevnt i verdipapirhandelloven § 9 tredje ledd mot å gjennomføre emisjonen, kan registrering ikke skje før forbudet eventuelt er omgjort.

Mottar Foretaksregisteret før registrering melding som nevnt i aksjelovens § 2-5 tredje ledd annet punktum, jf. § 4-6 siste ledd, eller verdipapirhandelloven § 10 annet ledd fra en tegner som hevder å være ubundet, skal saken oversendes til børsstyret dersom innsigelsen kan prøves etter verdipapirhandellovens § 10. Børsstyrets og i tilfelle børsklagenemndens vedtak trer i stedet for registerførerens prøvelse etter første ledd første punktum.

§ 5-2. (registreringsnektelse)

Dersom registerføreren finner at en melding ikke er lovmessig eller i samsvar med vedtektene, skal han nekte registrering. Registrering skal også nektes dersom vilkårene for registrering i foretaksregisteret ikke foreligger eller dersom opplysningene er så utydelige eller så uklare at det ikke er mulig å fastslå hvordan de skal forstås.

Dersom feilen er av en slik art at den lar seg rette, skal registerføreren gi melderen en passende frist til å rette feilen. Samtidig skal han gjøre melderen kjent med at dersom ikke feilen rettes innen fristens utløp, vil meldingen bli avvist.

§ 5-3. (underretning)

Melderen skal ha skriftlig underretning om vedtaket. Det samme skal den som i medhold av § 5-1 tredje ledd er gitt anledning til å uttale seg. Gjelder registerførerens vedtak emisjon av fondsaktiver, skal også Verdipapirsentralen underrettes.

Dersom registrering nektes, eller vedtaket går mot noen som er gitt anledning til å uttale seg etter § 5-1 tredje ledd, skal grunnen til vedtaket gjengis i underretningen. Videre skal det opplyses om klageadgangen, klagefrist og den nærmere framgangsmåten ved klage.

Kapittel VI. Registreringen

§ 6-1. (innføring i registeret)

Når de innkomne opplysninger er kontrollert og funnet i orden, skal de straks innføres i registeret.

§ 6-2. (kunngjøring)

Etter registrering av en førstegangsmelding om norsk foretak skal registerføreren kunngjøre følgende opplysninger i Norsk Lysingsblad:

Ved registrering av en førstegangsmelding om utenlandsk foretak kunngjøres opplysninger som nevnt i § 3-8 nr. 1, 5, 6 og 8 når dette er meldt.

Dersom det registreres endring i et foretaks firma eller i det som er registrert og kunngjort om et foretaks ansvarlige deltakere, skal endringen kunngjøres. Det samme gjelder dersom et registrert foretak slettes fra registeret. Andre endringer kunngjøres ikke.

Kapittel VII. Retting av feil og endringer uten melding

§ 7-1. (retting av feil)

Dersom registerføreren oppdager at en innføring i registeret er uriktig eller at det på annen måte er gjort feil i forbindelse med registreringen, skal feilen rettes. Foretaket skal underrettes om feilen, om hvordan den vil bli rettet og at retting vil bli foretatt dersom det ikke fremkommer innsigelser innen en bestemt frist. Har noen på grunn av feilen fått uriktige opplysninger, skal disse, så vidt mulig gis underretning om rettingen.

Dersom det er uklart hvorledes feilen skal rettes eller den på annen måte ikke kan rettes uten etter ny melding fra foretaket, kan registerføreren innta en opplysning om feilen i registeret. Samtidig skal han pålegge foretaket å inngi ny melding innen en bestemt frist. § 4-5 annet ledd får tilsvarende anvendelse.

§ 7-2. (opplysninger direkte fra annet register)

For å sikre ajourhold av registeret kan Kongen bestemme at opplysninger som registreres i annet offentlig register, skal meddeles til foretaksregisteret, og gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av dette. For at de opplysningene som innkommer skal kunne registreres, må de forelegges foretaket til uttalelse innen en bestemt frist, og med opplysning om at de vil bli registrert dersom det ikke blir gitt opplysninger om at de er uriktige. I forskrift etter første punktum, kan det, når det finnes ubetenkelig, fastsettes at opplysninger kan registreres uten at de er forelagt foretaket etter annet punktum.

§ 7-3. (sletting av «døde» foretak)

Dersom registerføreren har grunn til å tro at et foretak er opphørt, skal han varsle dem som ifølge registeret har registreringsplikt, jfr. § 4-2, om at foretaket kan bli slettet dersom det ikke innen en nærmere angitt frist fremkommer opplysninger som gjør det sannsynlig at foretaket fortsatt består. Dersom det ikke kommer svar innen fristen, skal tilsvarende varsel også rykkes inn en gang i Norsk Lysingsblad og i en avis som er alminnelig lest der foretaket ifølge registeret har sitt forretningskontor. Fremkommer det ikke opplysninger som nevnt i første punktum, skal foretaket slettes av registeret.

Dersom registerføreren i de siste 15 år ikke har mottatt melding om et registrert foretak, og det ikke er grunn til å tro at foretaket fortsatt består, skal registerføreren også gå fram som nevnt i første ledd.

Sletting får ikke betydning for deltakers ansvar for selskapsforpliktelsene eller for styremedlemmers personlige ansvar. Dersom foretaket innen 6 måneder etter at slettelsen er kunngjort sender melding til foretaksregisteret om at foretaket fortsatt består, har foretaket fortrinnsretten til det tidligere firma i behold. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om sletting etter denne paragraf.

Kapittel VIII. Avgivelse av opplysninger

§ 8-1. (innsyn m.m.)

Enhver har rett til å gjøre seg kjent med det som er registrert i foretaksregisteret og få utskrift av dette. Dette gjelder likevel ikke fødselsnummer. Offentlighetslovens bestemmelser gjelder for opplysninger som ikke er registrert. Kongen gir regler om hvordan opplysningene skal gjøres tilgjengelige og kan herunder gi bestemmelser om betaling av et nærmere fastsatt gebyr.

§ 8-2. (overføring til annet register)

Kongen kan bestemme at opplysningene i foretaksregisteret kan overføres til annet register som føres av det offentlige, og gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av dette.

Kapittel IX. Klage over registerførerens avgjørelser

§ 9-1. (klage)

Registerførerens vedtak kan påklages til departementet av enhver som har rettslig klageinteresse i saken. Klagen skal være skriftlig.

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket etter § 5-3 er kommet fram til vedkommende. For den som ikke har mottatt slik underretning, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Et vedtak om registrering kan likevel ikke påklages når det er gått mer enn 3 måneder etter at vedtaket ble truffet.

Forøvrig kommer reglene i forvaltningsloven §§ 29 til 33 og 36 til anvendelse på klagebehandlingen ved foretaksregisteret.

§ 9-2. (domstolkontroll)

Den som har fått melding i samsvar med § 5-3 første ledd, kan ikke reise søksmål om registerførerens vedtak uten å ha nyttet sin rett til å klage over vedtaket etter § 9-1 og klage er avgjort av departementet. Tvistemåls § 437 første ledd annet og siste punktum og tredje ledd får tilsvarende anvendelse.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser

§ 10-1. (legitimasjonsvirkninger)

I forhold til rettsregler som lar det være avgjørende for tredjemanns rettsstilling om denne kjente til eller ikke kjente til et forhold, anses det som er registrert etter denne lov for å ha kommet til tredjemanns kunnskap.

Meldepliktige forhold som ikke er meldt, og som er i strid med det som er registrert, kan ikke gjøres gjeldende overfor tredjemann, med mindre denne kjente eller burde kjent forholdet.

§ 10-2. (dokumentopplysninger)

Et aksjeselskaps brev, kunngjøringer og andre dokumenter skal inneholde selskapets foretaksnummer, selskapsform, hovedkontor og eventuelt at selskapet er under avvikling. Er aksjekapitalen angitt på disse dokumenter skal den tegnede og innbetalte aksjekapital angis.

For filial av utenlandsk foretak, jf. § 3-8, skal filialens brev, kunngjøringer og andre dokumenter angi det register filialen er registrert i samt foretaksnummer. I tillegg skal det angis opplysninger om hovedforetaket som nevnt i første ledd.

Dersom et foretaks dokumenter ikke inneholder opplysninger som pålagt i første og annet ledd, kan registerfører ilegge foretaket og de som har meldeplikt etter § 4-2 første ledd løpende tvangsmulkt inntil dokumentene er i samsvar med denne bestemmelse. Departementet kan gi regler om fastsettelse og beregning av tvangsmulkt og om ettergivelse av ilagt mulkt. Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 10-3. (erstatningsansvar)

Dersom foretaksregisteret gir feil opplysning ved utskrift, attest eller kunngjøring, har den som uforskyldt lider tap rett til erstatning av staten så fremt tapet skyldes:

§ 10-4. (straff)

Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i § 4-1 første og annet ledd om meldeplikt til foretaksregisteret, straffes de som har meldeplikt etter § 4-2 med bøter. Påtale finner sted etter begjæring av departementet.

§ 10-5. (frister)

Om beregning av frister etter loven her gjelder regelen i lov om domstolene §§ 148 første og annet ledd og 149 første ledd.

Kapittel XI. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

§ 11-1. (ikrafttredelse)

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

§ 11-2. (overgangsbestemmelser)

Kongen kan gi overgangsbestemmelser, herunder om betaling av et særskilt konverteringsgebyr for overføring fra de gamle handelsregistrene til Foretaksregisteret.

Kapittel XII. Endring av andre lover

Følgende bestemmelser endres slik: --- --- ---


Denne lovteksten har blitt skannet inn av Jonny Birkelund (jonny.birkelund@stv.uio.no) og korrekturlest av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.