Lov om ikraftsetting og endring av den nye straffeprosesslov m.m. 1985-06-14 #71

Lov om ikraftsetting og endring av den nye straffeprosesslov m.m.

Lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) trer i kraft 1 januar 1986.

II.

I forbindelse med ikraftsettingen av den nye straffeprosessloven gjelder følgende overgangsbestemmelser:

§ 1. Den nye straffeprosesslovens regler om sakens behandling og påtalemyndighetens avgjørelse på etterforskingsstadiet får også anvendelse i saker som er under behandling 1 januar 1986.

§ 2. Den nye straffeprosesslovens regler får anvendelse i saker som etter oppheving blir brakt inn til ny behandling i første instans eller som blir begjært gjenopptatt etter 1 januar 1986.

§ 3. Den nye straffeprosesslovens regler om fullbyrding får anvendelse også hvor fullbyrding påbegynnes på grunnlag av dom avsagt før 1 januar 1986.

§ 4. Den nye straffeprosesslovens regler om erstatning i anledning forfølging får anvendelse hvor erstatningskravet settes fram 1 januar 1986 eller senere, selv om det erstatningsbetingende forhold skjedde før 1 januar 1986.

§ 5. Bestemmelsene i §§ 1 til 4 gjelder tilsvarende for de lovendringer som er foretatt ved lov 22 mai 1981 nr. 26 og nr. 27 og som følger av lovutkastet her del III og IV.

§ 6. Bestemmelser som er gitt i tilknytning til den gamle straffeprosessloven skal stå ved lag til de blir avløst av nye bestemmelser, men bare så langt de ikke strider mot bestemmelser i den nye straffeprosessloven.

§ 7. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om ikrafttredelsen av den nye straffeprosessloven og de lover som er nevnt i § 5 foran.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av Jonny Birkelund (jonny.birkelund@stv.uio.no) og korrekturlest av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.