Lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. 1985-06-14 #68

Lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.

Jfr. tidligere midl lov 8 juni 1973 nr. 48, lov 15 mai 1981 nr. 19.

Kap. I. Formål og virkeområde

§ 1. (lovens formål)

Formålet med loven er å bidra til at oppdrettsnæringen kan få en balansert og bærekraftig utvikling og bli en lønnsom og livskraftig distriktsnæring.

§ 2. (lovens virkeområde)

Loven gjelder for oppdrettsvirksomhet i ferskvann, brakkvann og saltvann. Loven gjelder i Norges økonomiske sone.

Med oppdrett menes i loven all virksomhet der en forer eller behandler levende fisk og skalldyr med sikte på konsum, for, reproduksjon, utsetting, forskning eller undervisning. Under lovens virkeområde faller også oppbevaring av levende fisk og skalldyr som ledd i oppdrettsvirksomhet.

Kongen kan fastsette forskrift om at loven gjøres gjeldende for andre akvatiske organismer (vannlevende planter og dyr).

Departementet avgjør i tvilstilfelle hva som skal anses som oppdrett etter annet og tredje ledd.

Kap. II. Konsesjonsplikt

§ 3. (virksomhet som krever tillatelse)

Uten tillatelse av departementet ingen bygge, innrede, utvide, erverve, drive eller eie anlegg for oppdrett av fisk og skalldyr. Oppdrett på annen måte enn ved anleggsdrift kan heller ingen drive uten tillatelse.

Anlegg for klekking av rogn og for oppdrett av fisk og skalldyr som ikke var konsesjonspliktig i henhold til midlertidig lov av 8. juni 1973 nr. 48 om bygging, innredning, etablering og utvidelse av anlegg for klekking av rogn og for oppdrett av fisk, og som ble registrert i forbindelse med nevnte lovs ikrafttredelse, kan ikke fortsette sin virksomhet uten tillatelse.

Tillatelse etter annet ledd kan gis dersom anlegget var etablert før 8. juni 1973 og frem til 21. juni 1985 ikke har hatt driftsavbrudd av lengre varighet, er flyttet, utvidet eller har fått endret driftsform.

Bestemmelsene i annet ledd gjelder også for anlegg som er blitt registrert i medhold av § 6 annet ledd i forskrift av 10. januar 1975 om anlegg for klekking av rogn og oppdrett av fisk. Bestemmelsen i tredje ledd gjelder ikke for slike anlegg.

Anlegg for klekking og produksjon av anadrome laksefisk og innlandsfisk til kultiveringsformål, reguleres av lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.

1992 nr. 47 (i kraft 1 jan 1993 iflg. res. 27 nov 1992 nr. 864), 11 juni 1993 nr. 75.

§ 4. (tillatelsens innhold)

Tillatelse etter § 3 gis for bestemte lokaliteter og med de størrelsesbegrensninger som er fastsatt til enhver tid.

Tillatelsen gjelder for bestemt art fisk eller skalldyr og for bestemt virksomhet. Tillatelse gis til en eller flere bestemte personer, selskaper, foreninger eller stiftelser eller til staten, en kommune eller annen offentlig innretning.

Ny tillatelse må innhentes dersom forhold nevnt i første eller annet ledd endres. Som endrede forhold regnes også at den som har tillatelse etter § 3 går konkurs.

Departementet kan bestemme at også endringer i de underliggende forhold, så som eiersammensetningen i selskaper m.v. som har tillatelse i medhold av § 6 må godkjennes, dersom endringen vil være i strid med de regler for tildeling som til enhver tid er fastsatt. Departementet gir nærmere bestemmelser om det sentrale register over eierinteresser m.m. i oppdrettsanlegg med tillatelse etter loven her.

§ 5. (ufravikelig vilkår)

Tillatelse etter § 3 skal ikke gis dersom anlegget:

I ekstraordinære tilfelle kan Kongen helt eller delvis gjøre unntak fra vilkårene i første ledd, og bl.a. tillate at anlegg flyttes uten hinder av bestemmelser som ellers måtte være fastsatt. Slike unntak gjelder midlertidig, inntil den ekstraordinære situasjon er opphørt.

§ 6. (matfiskoppdrett av laks og ørret)

Departementet fastsetter hvor mange tillatelser til matfiskoppdrett av laks og ørret som skal tildeles og gir retningslinjer for tildelingen, herunder hvilke distrikter som bør prioriteres.

Ved tildeling av tillatelse etter § 3 for matfiskoppdrett av laks og ørret av alle arter skal det særlig legges vekt på:

Departementet kan ved enkeltvedtak eller forskrift bestemme at antallet anlegg med tillatelse som innehas av en enkelt eier, skal begrenses. prioriteres.

§ 7. (oppdrett av skalldyr og matfisk av andre arter enn laks og ørret)

Tillatelse etter § 3 til oppdrett av skalldyr og av andre arter enn laks og ørret, kan gis dersom bestemmelsene i § 1 og § 5 ikke er til hinder for det.

§ 8. (klekking av rogn og produksjon av settefisk, samt av yngel av andre organismer)

Tillatelse etter § 3 til anlegg for klekking av rogn og for produksjon av settefisk, samt av yngel av andre organismer kan gis dersom bestemmelsene i § 1 og § 5 ikke er til hinder for det.

Kap. III. Forskjellige bestemmelser

§ 9. (gjenfangstrett)

Det er forbudt for andre enn eier av anlegg med tillatelse etter § 3 å foreta gjenfangst av fisk og skalldyr som ikke lenger er innesperret og befinner seg i fri tilstand i nærheten av anlegget.

Gjenfangstretten kan utøves i inntil 14 dager etter rømming. Gjenfangstretten gjelder selv om det er fastsatt fredningstid for tilsvarende arter.

Enhver som utøver gjenfangstretten har rett til å fortøye redskap i land, når slik fortøyning skjer i rimelig avstand fra bebodd bygning og uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre.

Departementet kan ved forskrift begrense gjenfangstretten til bestemte arter, og fastsetter bestemmelser om hvilke redskaper som kan nyttes til gjenfangst og om avgrensning av gjenfangstområdet.

§ 10. (opplysningsplikt)

Enhver som har eller søker om tillatelse, plikter å gi de opplysninger som er nødvendig for at myndighetene skal kunne utføre sine gjøremål etter denne lov. Opplysningene kan kreves gitt skriftlig eller muntlig innen den frist som departementet fastsetter.

Vedkommende myndighet skal ha adgang til sted eller anlegg som loven gjelder for, og skal kunne foreta de undersøkelser som er nødvendige for å kunne utføre sine gjøremål etter loven.

§ 11. (bortfall av tillatelse)

Tillatelse etter § 3 kan trekkes tilbake dersom anlegget volder eller innebærer fare for å volde vesentlig skade av art som nevnt i § 5 nr. 1 og nr. 2. Det samme gjelder dersom anlegget kommer vesentlig i strid med vilkåret i § 5 nr. 3. Tillatelsen kan ikke trekkes tilbake dersom skaden kan utbedres eller plasseringen endres etter pålegg fra myndighetene.

Departementet kan gi forskrifter om at tillatelsen skal bortfalle eller kan trekkes tilbake dersom den ikke er nyttet innen en viss frist, eller dersom tillatelsen bare har vært nyttet i begrenset grad i løpet av et nærmere tidsrom.

§ 12. (unntak fra lovens bestemmelser)

Kongen kan ved forskrift bestemme at oppdrett av bestemte arter og til bestemte formål skal være unntatt § 6 i loven.

Departementet kan unnta fra loven mindre anlegg som etableres uten ervervsmessig formål.

§ 13. (forskrifter)

Departementet kan gi nærmere forskrifter til utfylling og gjennomføring av reglene i loven, herunder om anleggenes størrelse, bruk av før, og krav til faglig kompetanse.

§ 14. (orden og vern)

Det er forbudt å drive fiske nærmere akvakulturanlegg enn 100 meter og å ferdes nærmere enn 20 meter. Når særlige forhold foreligger, kan departementet innskrenke dette forbud. Departementet kan fastsette forbud mot fiske eller regulere fisket utenfor denne grense. Departementet kan også påby fiske etter rømt fisk både innenfor og utenfor grensen.

§ 14 a. Oppdrettsanleggenes tekniske standard

Anlegg som nyttes til oppdrettsvirksomhet skal ha forsvarlig teknisk standard.

Departementet kan inngå avtale med godkjente firmaer m.v. om på hvilke vilkår og i hvilken utstrekning forvaltningsorganer som har fått myndighet etter denne lov, kan benytte seg av godkjente firmaer m.v. til å fastsette spesifikasjoner og utøve kontroll etter loven.

§ 15. (import av levende marine organismer)

Uten tillatelse fra departementet ingen importere levende marin rogn, fisk skalldyr m.v. for oppdrett eller utsetting.

Kap. IV. Oppdrettsvirksomhet i strid med loven

Tilføyd ved lov 16 juni 1989 nr. 58.

§ 16. (pålegg om tiltak)

Drives oppdrettsvirksomhet i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her, kan departementet gi pålegg om tiltak for å bringe den ulovlige virksomheten til opphør. Slikt tiltak kan kreves gjennomført innen en nærmere fastsatt frist.

§ 17. (tvangsmulkt)

For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir gjennomført, kan departementet fastsette forskrift om tvangsmulkt til staten ved overtredelser.

Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist for retting av forholdet som departementet har fastsatt. Tvangsmulkten kan også fastsettes på forhånd og løper da fra en eventuell overtredelse tar til. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, eller at den forfaller for hver overtredelse.

Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Departementet kan frafalle krav på påløpt tvangsmulkt.

§ 18. (gjennomføring av vedtak)

Departementet kan fastsette forskrift om at vedtak gjort i medhold av loven kan gjennomføres for den ansvarliges regning.

Kravet er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 19. (tilbaketrekking/nekting av tillatelse)

Ved grov overtredelse eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, eller vedtak gjort i medhold av denne lov, kan departementet trekke tilbake tillatelse gitt i medhold av § 3.

Søknad om tillatelse etter § 3 kan avslås dersom søkeren har forholdt seg som nevnt i første ledd.

§ 20. (straffeansvar)

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller med hjemmel i loven straffes med bøter. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

I forskrift som utferdiges i medhold av loven, kan det fastsettes at overtredelse av forskrifter ikke medfører straff.

Kap. V. Ikrafttredelse. Oppheving og endring av andre lover

§ 21. (ikrafttredelse)


Denne lovteksten har blitt skannet inn av Jonny Birkelund (jonny.birkelund@stv.uio.no) og korrekturlest av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.