Lov om diakontjeneste i Den norske kirke 1985-05-31 #40

Lov om diakontjeneste i Den norske kirke

§ 1. Formålet med loven er å fremme kirkens medmenneskelige omsorg og styrke arbeidet i menighetene med å forebygge og avhjelpe menneskelig nød.

§ 2. På grunnlag av menighetsrådets diakonale ansvar etter § 23 første ledd i lov om Den norske kirkes ordning, kan det opprettes soknediakonstilling i en menighet eller felles for flere menigheter. Soknediakonen skal utføre diakoniarbeid og ha et særlig ansvar for å utvikle og samordne den diakonale omsorg i tjenestedistriktet.

Når en opprettet soknediakonstilling er godkjent av bispedømmerådet etter nærmere regler gitt av departementet, refunderer staten inntil 50 pst. av stillingens lønnsutgifter. For tilsetting, fastsetting av instruks m.v. gjelder § 51 bokstavene b og c i lov om Den norske kirkes ordning tilsvarende.

§ 3. Hvert bispedømmeråd skal ha en diakonikonsulent som på grunnlag av § 49 i lov om Den norske kirkes ordning skal virke for at diakonatet innarbeides og utvikles i menighetene.

Diakonikonsulentens lønn utredes av staten etter det alminnelige lønnsregulativ for statens tjenestemenn. Tilsetting, fastsetting av instruks m.v. skjer i henhold til § 51 bokstavene b og c i lov om Den norske kirkes ordning.

§ 4. Departementet kan gi nærmere regler til gjennomføring av loven, herunder også regler om taushetsplikt.

§ 5. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av Jonny Birkelund (jonny.birkelund@stv.uio.no) og korrekturlest av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.