Lov om samtykke til å sette i kraft endringer i konvensjonen av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite, og protokoll om oppføring og vedlikehold av sperregjerder for rein av samme dato. 1985-03-29 #16

Lov om samtykke til å sette i kraft endringer i konvensjonen av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite, og protokoll om oppføring og vedlikehold av sperregjerder for rein av samme dato.

Se lov 9 juni 1972 nr. 31. - Jfr. lover 11 mars 1983 nr. 8 og 9.

§ 1. Stortinget samtykker i at endringer i konvensjonen av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite, og protokoll om oppføring og vedlikehold av sperregjerder for rein av samme dato, blir satt i kraft.

§ 2. Loven her trer i kraft straks.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av Jonny Birkelund (jonny.birkelund@stv.uio.no) og korrekturlest av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.