Lov om midlertidig tillegg til lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner 1985-03-08 #8

Lov om midlertidig tillegg til lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner

Lovens tittel endret ved lov 10 juni 1988 nr. 40.

I

Finansieringsforetak kan ikke delta i kommandittselskap eller interessentskap som driver utleie av driftsmidler, yte eller formidle lån eller garantere for slike selskapers forpliktelser. Finansieringsforetak kan heller ikke leie driftsmidler av selskap som nevnt i første punktum, med det formål å leie disse videre til tredjemann.

Kongen kan gi nærmere forskrifter til utfylling og gjennomføring av denne lov. Når særlige hensyn tilsier det, kan Kongen utvide eller begrense kretsen av foretak som går inn under foregående ledd og begrense området for deres virksomhet.

II

Loven får virkning for avtale om deltakelse, lån, garanti eller leie som inngås etter 6. desember 1984.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av Jonny Birkelund (jonny.birkelund@stv.uio.no) og korrekturlest av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.