Lov om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (Valgloven) 1985-03-01 #3

Lov om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (Valgloven)

Jfr. tidligere lov 24 juni 1828 med tilleggslover 1 juli 1884, 30 juni 1888 og 23 juli 1894, lov 14 jan 1837 §§ 2-8 med tilleggslover 27 juli 1896, 11 april 1900, 29 mai 1901, 21 april 1902, 17 mai 1904, 7 juni 1910, 11 juli 1919 og 9 juni 1922, lov 14 feb 1900 med tilleggslov 10 mars 1903, lov 29 mars 1906 nr. 1 med tilleggslover 1 mai 1909 og 27 feb 1912, 7 april 1906 nr. 1 med tilleggslover 14 juni 1912, 29 april, 18 juni og 30 juli 1915 og 14 mai 1918, 2 juni 1906 nr. 1 med tilleggslover 1 mai 1909 og 27 feb 1912, lov 17 des 1920 nr. 1, lov 17 des 1920 nr. 2, lov 10 juli 1925 nr. 6.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1. Denne lov gjelder ved valg av representanter til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer. Med mindre noe annet følger av den enkelte bestemmelse eller det enkelte kapittel, gjelder reglene i loven for alle tre valg.

§ 2. I denne lov benyttes ved stortingsvalg «fylke» i stedet for «valgdistrikt», jfr. Grunnlovens § 58, og «kommune» i stedet for «valgsogn», jfr. Grunnlovens § 59. Med «fylke» forstås ved fylkestingsvalg det samme som «fylkeskommune».

Kapittel II. Stemmerett og manntall

§ 3. Stemmeberettiget ved valg etter denne lov er norske statsborgere som senest i det året valgtinget holdes vil ha fylt 18 år og som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53. Personer som ikke er norske statsborgere har stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg dersom de har stått innført i norsk folkeregister som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen og ellers fyller de vilkår som gjelder for norske statsborgere.

Norske statsborgere som på valgdagen er bosatt utenfor riket, er likevel stemmeberettiget bare når de - foruten å oppfylle vilkårene i første ledd første punktum - noen gang har stått innført i norsk folkeregister som bosatt i riket.

Norske tjenestemenn som er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand, er stemmeberettiget uten hensyn til reglene i annet ledd.

Den som er stemmeberettiget etter reglene foran, må dessuten være innført i manntall på valgdagen for å kunne utøve stemmerett.

§ 4. Manntallet over dem som har stemmerett etter § 3 skal for hver kommune føres av valgstyret. Det føres felles manntall for fylkestingsvalg og kommunestyrevalg.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om hvordan manntallet skal føres.

§ 5. Manntallet utarbeides i de år det skal være valg. Til grunn legges folkeregisteret i kommunen. Folkeregisterets kontor har ansvaret for at valgstyret får et utkast til manntall som er i samsvar med folkeregisteret. Valgstyret kan kreve at manntallsutkastet blir skrevet ut kretsvis.

I manntallet innføres de som den 1. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen, og som har stemmerett etter § 3. Personer som er flyttet til kommunen skal manntallsføres i kommunen dersom melding om flytting er mottatt i kommunens folkeregister senest den 31. mai i valgåret.

Likeså innføres i manntallet de som har stemmerett etter § 3 og som er bosatt utenfor riket, såfremt de noen gang i løpet av de siste ti år før valgdagen har vært folkeregisterført som bosatt i riket, jfr. femte ledd. Personer som er nevnt i § 3 annet ledd, og som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i riket noen gang i løpet av de siste ti år før valgdagen, skal føres inn i manntallet dersom søknad om slik innføring er kommet inn til valgstyret senest den 1. august i valgåret kl. 15.

Søknaden må inneholde forsikring om at søkeren fortsatt er norsk statsborger. Departementet kan gi nærmere forskrifter om søknaden. Personer som er nevnt i § 3 tredje ledd skal føres inn i manntallet uten søknad.

De som har stemmerett etter § 3, og som flytter til riket 1. juni eller senere, skal - når de ikke har vært folkeregisterført som bosatt i riket noen gang i løpet av de siste ti år før valgdagen manntallsføres i den kommunen de flytter til dersom valgstyret får melding fra folkeregisteret om flyttingen senest kl. 15 dagen før det møte som er nevnt i § 9 første ledd.

Stemmeberettigede som er bosatt utenfor riket, jfr. § 3 annet og tredje ledd, på Svalbard eller Jan Mayen, skal manntallsføres i den kommunen hvor de sist var innført i folkeregisteret som bosatt. Det samme gjelder stemmeberettigede som flytter inn i riket 1. juni eller senere, når de noen gang i løpet av de siste ti år før valgdagen har vært folkeregisterført som bosatt i riket.

Personer som er døde, strykes i manntallet.

§ 6. Valgstyret sørger for at det senest den 2. august i valgåret er satt opp et utkast til manntall. Innen samme frist skal det settes opp en liste over dem som har søkt om å bli innført i manntallet, men som en ikke har funnet å kunne føre inn. Valgstyret sørger for at disse straks blir gitt melding. I meldingen skal opplyses hvorfor vedkommende ikke er ført inn i manntallsutkastet, om den lovbestemte måte å klage på, jfr. § 8, og tid og sted for det møte som er nevnt i § 9 første ledd.

§ 7. Det utkast til manntall valgstyret har latt utarbeide, jfr. § 6, skal i tiden fra og med den 3. august til og med den 24. august i valgåret ligge ute til alminnelig ettersyn på de steder som valgstyret bestemmer. Valgstyret skal før utleggingen kunngjøre tid og sted for denne, sammen med oppfordring til enhver om å klage, dersom en måtte finne at en selv eller noen annen med urette er innført i eller utelatt fra manntallet. Kunngjøringen skal dessuten redegjøre for den lovbestemte måten å klage på, og inneholde opplysning om hvor klagen skal innleveres og siste frist for når den må være innkommet, samtidig kunngjøres tid og sted for kjennelsesmøtet, jfr. § 9 første ledd.

Valgstyret sørger for at politiske partier som er registrert etter § 17, og som stiller liste ved valget, får en avskrift av manntallet uten betaling. Manntallsavskrifter og eventuelt annet materiell som bygger på manntallet, kan et parti bare bruke til partiformål og ikke overlate til utenforstående. Materiellet skal tilintetgjøres når det ikke lenger brukes, senest to år etter utløpet av valgåret. Departementet kan gi nærmere forskrifter om dette.

§ 8. Klager over manntallet må være kommet inn til valgstyret senest kl. 15 den 24. august i valgåret. Klagene skal være skriftlige og begrunnet. En liste over dem som klagene gjelder skal straks etter fristens utløp legges ut på de steder hvor manntallet har vært lagt ut.

Valgstyret skal straks underrette dem hvis stemmerett det er reist innsigelse mot.

§ 9. Valgstyret skal senest den 31. august i valgåret avholde møte for å avsi kjennelser om innføringer og strykninger i manntallet. Den hvis stemmerett skal behandles, og den som har klaget, har rett til selv og ved fullmektig å uttale seg og føre bevis under møtet.

I kjennelsesmøtet kan innføring i manntallet skje etter klage, oppdaget feil eller når vedkommende har fått stemmerett eller vil få stemmerett senest på valgdagen. Innføring kan også skje etter melding som nevnt i § 5 fjerde ledd. Strykning kan skje etter klage, oppdaget feil eller når vedkommende har mistet stemmeretten. Strykning kan også skje etter melding fra valgstyret i en annen kommune om at vedkommende er innført i manntallet der. Er det grunn til å tro at den som blir innført også står i manntallet i en annen kommune, skal underretning om innføringen straks sendes til valgstyret der.

§ 10. Manntallet skal i tiden fra kjennelsesmøtet og til stemmegivningen er slutt på samtlige stemmesteder i kommunen ligge til ettersyn på de steder valgstyret bestemmer. Valgstyret skal før valgdagen stryke de som dør eller mister stemmeretten og de som er innført i manntallet i en annen kommune, når valgstyret får melding om innføringen. Departementet kan, etter søknad fra valgstyret, gi samtykke til at personer som ikke er kommet med i manntallet føres inn etter at kjennelsesmøtet er avholdt, dersom utelatelsen skyldes teknisk feil av generell karakter. Personer som er blitt norske statsborgere, kan føres inn i manntallet selv om valgstyret ikke har fått melding om dette før kjennelsesmøtet er holdt.

Valgstyret skal straks sende underretning til dem som blir strøket i manntallet, fordi de ikke er stemmeberettiget i kommunen eller fordi de har mistet stemmeretten, etter at dette er lagt ut etter § 7 første ledd. På samme måte skal valgstyret underrette dem som i nevnte tidsrom blir innført i manntallet.

§ 11. Når manntallet skal brukes til avstemning utenom valg til Stortinget, fylkesting eller kommunestyre, skal valgstyret foreta de strykninger eller tilføyelser i manntallet som følger av avgjørelser av stemmerettsspørsmål i henhold til klage etter § 70. Videre stryker valgstyret dem som er døde, har mistet stemmeretten eller som den 30de dagen før avstemningsdagen ikke lenger står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen. Valgstyret føyer til i manntallet dem som oppfyller vilkårene for stemmerett ved avstemningen og som den 30de dagen før avstemningsdagen står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen.

Kapittel III. Valgbarhet og plikt til å ta mot valg

§ 12. Valgbar til Stortinget og pliktig til å ta mot valget er enhver som har stemmerett ved valget, og som har oppholdt seg i riket i minst ti år og som ikke er utelukket eller fritatt.

Valgbar til fylkestinget og pliktig til å ta mot valget er enhver som har stemmerett ved valget, og som står innført i folkeregisteret som bosatt i en av kommunene i fylket på valgdagen og som ikke er utelukket eller fritatt.

Valgbar til kommunestyret og pliktig til å ta mot valget er enhver som har stemmerett ved valget, og som står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen og som ikke er utelukket eller fritatt.

§ 13. Utelukket fra valg til Stortinget er:

Utelukket fra valg til fylkestinget er fylkesmannen, assisterende fylkesmann og den som i vedkommende fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjonen i fylkeskommunen eller foretar revisjon for fylkeskommunen.

Utelukket fra valg til kommunestyret er fylkesmannen, assisterende fylkesmann og den som i vedkommende kommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er formannskapssekretær, er leder av forvaltningsgren, har ansvar for regnskapsfunksjonen i kommunen, eller foretar revisjon for kommunen.

Hvorvidt en person skal utelukkes fra valg til Stortinget avhenger av hvorvidt han eller hun innehar stillingen på valgdagen. Ved valg til kommunestyre og fylkesting er utelukkelse avhengig av om vedkommende innehar stillingen når organet trer i funksjon.

§ 14. Rett til å kreve seg fritatt for å stå på en liste ved stortingsvalg har

Rett til å kreve seg fritatt for valg til fylkesting og kommunestyre har

Kapittel IV. Valgets forberedelse og gjennomføring Valgstyret, fylkesvalgstyret og riksvalgstyret.

Overskriften endret ved lov 14 april 1989 nr. 15.

§ 15. I hver kommune skal det være et valgstyre som består av formannskapet.

I kommuner som har innført parlamentarisk styringsform, skal det velges et valgstyre med minimum 5 medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer og blant medlemmene, leder og nestleder til valgstyret. Valget skjer som forholdsvalg. Valgbar og pliktig til å motta valg er enhver som er valgbar til formannskapet, jf. kommuneloven § 14.

Valgstyret kan overdra til lederen, et arbeidsutvalg eller sekretæren å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Lederen kan bestemme at enkeltsaker som ikke er av prinsipiell betydning skal avgjøres ved sirkulasjon mellom valgstyrets medlemmer. Valgstyret oppnevner selv de nødvendige hjelpere.

Alle møter holdes for åpne dører med mindre lukkede dører er nødvendig for å hindre at opplysninger underlagt taushetsplikt blir spredt.

§ 16. I hvert fylke skal det være et fylkesvalgstyre som består av fylkesutvalget. I fylke som omfatter bare en kommune, består fylkesvalgstyret av valgstyrets medlemmer.

I fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styringsform, skal det velges et fylkesvalgstyre med minimum 5 medlemmer. Fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer og blant medlemmene, leder og nestleder til fylkesvalgstyret. Valget skjer som forholdsvalg. Valgbar og pliktig til å motta valg er enhver som er valgbar til fylkesutvalget, jf. kommuneloven § 14. Bestemmelsene i § 15 tredje, fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende for fylkesvalgstyret.

§ 16 a. Kongen oppnevner et riksvalgstyre i de år det holdes stortingsvalg. Riksvalgstyret skal ha minst fem medlemmer med varemedlemmer. Kongen oppnevner leder og nestleder, og gir nærmere bestemmelser om hvem som skal fungere som arbeidshjelp for riksvalgstyret.

§ 15 tredje og sjette ledd gjelder tilsvarende for riksvalgstyret.

Registrering av politiske partier

§ 17. Et politisk parti kan søke notarius publicus i Oslo om å bli registrert med et bestemt partinavn. Søknadene må være underskrevet av medlemmene av partiets hovedstyre. Som vedlegg til søknaden må følge utskrift av møteboken for det møtet hvor partiet ble opprettet. Av denne må fremgå hvem som på møtet er valgt til medlemmer av partiets hovedstyre. Utskriften må være bekreftet av disse medlemmene. Underavdeling av politisk organisasjon kan ikke bli registrert.

Sammen med søknad om registrering må det legges frem for notarius publicus egenhendig underskrevet erklæring fra minst 5.000 personer som har stemmerett ved stortingsvalg, om at de ønsker partiet registrert. Stemmerettsalderen må være nådd innen utgangen av det kalenderår søknaden er fremsatt. Hver underskrift må være datert, og dateringen må ikke være mer en ett år eldre enn søknaden. Hver underskrivers postadresse og fødselsdato må være påført. Det skal legges til grunn at de oppførte underskrivere selv har skrevet under på erklæring som nevnt, og at de gitte erklæringer og opplysninger er riktige, med mindre særlige forhold tilsier noe annet.

Et parti kan ikke bli registrert dersom partinavnet er utsatt for å bli forvekslet med partinavn som allerede er registrert. Partiet kan heller ikke registreres dersom navnet er utsatt for å bli forvekslet med navn på parti som tidligere er søkt registrert, med mindre sistnevnte søknad er endelig avslått. Et registrert partinavn blir fritt fire år etter at partiet er oppløst eller har skiftet navn. Navnet blir også fritt når partiet ved to påfølgende stortingsvalg ikke har stilt valgliste i noe fylke.

Om saksbehandlingen gjelder reglene i forvaltningsloven uten hinder av dennes § 4.

Klage over vedtak som treffes av notarius publicus avgjøres av en nemnd som oppnevnes av departementet. Vedtak av notarius publicus eller av nemnda om registrering av partier skal kunngjøres i Norsk lysingsblad.

Søknad om registrering må være kommet inn til notarius publicus senest 31. mars i valgåret for at registreringen skal ha virkning ved valget.

Et parti som allerede er registrert kan søke notarius publicus om å få endre det registrerte navnet. I så fall gjelder bestemmelsene i denne paragrafs første, tredje, fjerde og femte ledd tilsvarende, likevel slik at den utskrift som er nevnt i første ledd erstattes av utskrift for møteboken fra det møte hvor det ble vedtatt å endre navnet på partiet.

Nominasjon

§ 18. Når et parti som er registrert etter § 17 holder møte for å nominere kandidater til Stortinget eller fylkesting i samsvar med reglene i dette avsnitt, har de valgte utsendingene som deltar i møtet krav på skyss- og kostgodtgjørelse av statskassen etter regulativet for reiser innenlands for statens regning.

Tilsidesettelse av lovens regler bevirker ikke i noe tilfelle at nominasjonen er ugyldig.

§ 19. Nominasjonsmøte for fylket sammenkalles av styret for partiets organisasjon i fylket eller - om slik organisasjon ikke finnes - av partiets hovedstyre. Styret sørger for at valg på utsendinger fra kommunene i fylket, jfr. § 22, kan bli holdt i tide, og for at utsendingene underrettes om tid og sted for nominasjonsmøtet.

På de møter som omhandles i § 22 kan det holdes avstemning over hvilke personer deltakerne ønsker oppført på partiets forslag til valgliste, og i hvilken rekkefølge de ønskes oppført.

Blir det holdt slik avstemning, skal møtelederen snarest mulig, og i god tid før nominasjonsmøtet holdes, sende underretning om avstemningen til styret for partiets fylkesorganisasjon eller hvis partiet ikke har fylkesorganisasjon - partiets hovedstyre. Styret setter opp en oversikt over utfallet av disse avstemningene, og sørger for at oversikten blir lagt frem på nominasjonsmøtet.

Nominasjonsmøtet holdes på et passende sted som fastsettes av styret. Møtet består av de utsendingene som er valgt fra kommunene i fylket, jfr. §§ 20-22. Leder og sekretær for partiets organisasjon i fylket eller - hvis slik organisasjon ikke finnes - partiets hovedstyre kan delta i forhandlingene med tale- og forslagsrett. De har ikke stemmerett, med mindre de er valgt som utsendinger fra en kommune. Møtet holdes for åpne dører, dersom utsendingene vedtar dette.

To eller flere partiers nominasjonsmøter kan etter forslag fra vedkommende partistyrer vedta å holde et felles nominasjonsmøte. Dersom et nominasjonsmøte må utsettes av denne grunn, får deltakerne ikke kostgodtgjørelse fra statskassen for den tiden som medgår pga. utsettelsen. Heller ikke får utsendingene skyssgodtgjørelse for reiser som måtte skyldes utsettelsen.

Det skal føres bok over nominasjonsmøtets forhandlinger. I boken innføres navnene på dem som deltar i møtet, sammen med de beslutninger som treffes på møtet, med stemmetall.

Utsendingenes fullmakter, jfr. § 21, skal fremlegges på nominasjonsmøtet. Fullmaktene i original skal sammen med utskrift av møteboken sendes fylkesmannen.

Den nominasjonen som foretas av nominasjonsmøtet er endelig, med mindre den i samsvar med partiets vedtekter forelegges partiets stemmeberettigede medlemmer i fylket til uravstemning.

I så fall er resultatet av uravstemningen partiets endelige nominasjon i fylket.

Styret for partiets fylkesorganisasjon eller - hvis slik organisasjon ikke finnes - partiets hovedstyre skal gi fylkesmannen underretning om uravstemningen og utfallet av denne.

§ 20. Antall utsendinger fra en kommune til et partis nominasjonsmøte beregnes ved stortingsvalg på grunnlag av partiets stemmetall i kommunen ved sist foregående stortingsvalg, og ved fylkestingsvalg på grunnlag av partiets stemmetall i kommunen ved sist foregående fylkestingsvalg, påfølgende måte:

Dersom det ble avgitt vesentlig færre stemmer enn vanlig i en kommune ved det sist foregående valg, kan fylkesmannen bestemme at antall utsendinger skal beregnes på grunnlag av avgitte stemmer ved det nest foregående valg.

Dersom en kommune er blitt delt eller noen del av dens område overført til en annen kommune etter det sist foregående valg, bestemmer fylkesmannen hvordan antall utsendinger fra kommunen, beregnet etter reglene i første, eventuelt annet ledd, skal fordeles på de berørte kommuner. Vedkommende partiorganisasjon skal ha anledning til å uttale seg før fylkesmannen tar sin avgjørelse.

§ 21. Utsendingene til nominasjonsmøtet velges på partimøte, som kan holdes på ett eller flere steder i kommunen. Partimøte skal med minst 8 dagers frist - bekjentgjøringsdagen og møtedagen iberegnet - gjøres alminnelig kjent for partiets medlemmer i kommunen. Rett til å møte og å stemme har de medlemmer av partiet som er bosatt i kommunen og har stemmerett ved valget. I partiets vedtekter kan det likevel bestemmes at bare medlemmer av partiets representantskap i kommunen skal ha møterett og stemmerett. Møtet holdes for åpne dører dersom de stemmeberettigede deltakere vedtar det. Bare personer som antas å ha stemmerett i kommunen ved valget kan velges som utsendinger til nominasjonsmøtet. For øvrig bestemmer vedkommende partiorganisasjoner hvordan møtene skal ordnes og ledes.

Det utferdiges skriftlig fullmakt for de valgte utsendingene. Fullmaktene skal inneholde opplysning om hvordan og når møtet er gjort kjent for partiets medlemmer. For øvrig må fullmaktene inneholde de opplysninger som er nødvendige for at det skal kunne ses at lovens forskrifter er fulgt. Fullmaktene underskrives av møtelederen og to av deltakerne.

Holdes møte til valg av utsendinger på flere steder i kommunen, skal fullmakten underskrives av lederne for samtlige møter.

Når det foretas avstemning over de personer partimøtets deltakere ønsker oppført på forslaget til valgliste, og i hvilken rekkefølge de ønskes oppført, jfr. § 19 annet ledd, skal en i møteboken føre inn antall deltakere på partimøtet, navnene på dem som ønskes oppført på listeforslaget, og antall avgitte stemmer. Bekreftet utskrift av det bokførte skal straks sendes styret for partiets fylkesorganisasjon eller - hvis partiet ikke har fylkesorganisasjon - partiets hovedstyre.

Dersom det ikke er holdt partimøte i en kommune, eller partimøtet ikke er holdt i samsvar med lovens bestemmelser, eller de valgte utsendinger ikke møter på nominasjonsmøtet, har likevel de utsendinger som møter krav på skyss- og kostgodtgjørelse, med mindre den begåtte feil skyldes det partiorganet som etter § 19 første ledd skulle sammenkalle nominasjonsmøtet.

§ 22. Dersom et parti som ikke stilte liste ved det sist foregående valg, holder nominasjonsmøte i fylket, har utsendingene krav på skyss- og kostgodtgjørelse etter reglene i denne dersom de er valgt i samsvar med reglene i § 21. Det er et vilkår at utsendingenes antall ikke vesentlig overskrider det antall partiet skulle hatt etter § 20, når en legger til grunn det stemmetall partiet oppnår ved det valg nominasjonen gjelder. Utsendingene har rett til godtgjørelse selv om deres fordeling på kommunene ikke samsvarer med lovens regler, forutsatt at det finnes antakelig at partiorganisasjonen har handlet etter beste skjønn.

§ 23. Dersom et registrert parti ved det sist foregående valg stilte liste sammen med velgere som organisasjonsmessig ikke representerer noe slikt parti, regnes alle stemmer som er avgitt til denne listen til det registrerte partiet.

Dersom to eller flere registrerte partier stilte fellesliste ved det sist foregående valg, beregnes antall utsendinger for partiene under ett og fordeles særskilt for hver kommune. Skulle partiene i en kommune ha færre utsendinger enn antall partier som deltok i felleslisten, får de likevel en utsending hver. Kan partiorganisasjonene ikke bli enige om fordelingen, avgjør fylkesmannen saken, etter at partiene har fått anledning til å uttale seg.

Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende dersom to eller flere registrerte partier ved det sist foregående valg har stilt fellesliste sammen med velgere som organisasjonsmessig ikke representerer noe parti.

Forberedelsen av valget

§ 24. Valg av stortingsrepresentanter skal holdes i alle kommuner i landet på en og samme dag i september måned i hver stortingsperiodes siste år. Valg av fylkesting og kommunestyre skal holdes i alle kommuner i landet på en og samme dag i september måned hvert fjerde år.

Kongen fastsetter i god tid før valget valgdagen etter første ledd til en mandag. Kommunestyret kan likevel bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også på søndagen før den valgdagen som er fastsatt av Kongen.

§ 25.

§ 26.

Departementet kan gi nærmere bestemmelser om innholdet og utformingen av trykte stemmesedler, herunder om veiledning for velgerne om fremgangsmåten ved valget og om trykningstekniske metoder som kan lette behandlingen og opptellingen av stemmesedlene.

§ 27. Valgtingene holdes i høvelige lokaler som valgstyret velger. Tinget holdes i kirken dersom en ikke har andre tjenlige lokaler. Valgstyret bør la valgting holdes på flere steder i kommunen hvor det finner det ønskelig av hensyn til velgerne. Vedtak om å foreta endringer i stemmekretsinndelingen må være gjort senest 31. mars i valgåret.

I kommuner hvor det skal holdes valgting søndag og hvor stemmegivning skal foregå på flere steder, kan valgstyret bestemme at ett eller flere valglokaler ikke skal holdes åpne søndag.

På hvert stemmested foregår stemmegivning for en viss del av manntallet.

§ 28. Skal stemmegivning foregå på flere steder i kommunen, leder et stemmestyre med minst 3 medlemmer valgtinget på hvert sted.

Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene og blant disse leder og nestleder. Kommunestyret kan overlate til valgstyret å foreta valgene. Valgbar og pliktig til å motta valg er enhver som er manntallsført i kommunen ved valget. En bør fortrinnsvis velge personer som bor i vedkommende stemmekrets.

§ 29. Valgstyret kunngjør når og hvor valgtinget skal holdes og når stemmegivningen skal være avsluttet. Kunngjøringen skjer en av de siste dagene før valget. Dersom valgstyret ønsker å kunngjøre valgtinget flere ganger bør første kunngjøring foretas 3 til 4 uker før valget.

Tiden for stemmegivningen bør settes rommelig. Den må på mandag være minst 5 timer. Stemmegivningen kan tidligst avsluttes kl. 20. Valgstyret kan likevel i visse tilfelle vedta at valglokalene skal stenge på et tidligere tidspunkt. Vilkåret for et slikt vedtak er enten, at det antas å være unødvendig, eller, at det vil skape vanskeligheter, å holde valglokalene åpne til kl. 20. Vedtak som nevnt i fjerde punktum skal være enstemmig og begrunnet. Stemmetiden på søndag må under ingen omstendighet settes kortere enn 3 timer, og stemmegivningen kan tidligst ta til kl. 13.

Forhåndsstemmegivning

§ 30. En velger som vil være forhindret fra å møte personlig på valgtinget kan etter reglene i dette avsnitt avgi stemme på forhånd hos en stemmemottaker i eller utenfor den kommunen hvor vedkommende er stemmeberettiget. Foregår stemmegivningen i et land hvis regelverk er til hinder for medvirkning av en stemmemottaker, skjer den i samsvar med reglene i § 34a, forutsatt at dette ikke strider mot landets regelverk.

§ 31. Forhåndsstemmegivning må ikke foregå tidligere enn 1. juli i valgåret. Valgstyret plikter å legge forholdene til rette slik at velgerne kan avgi forhåndsstemme f.o.m. 1 juli. Stemmegivningen må ikke foregå senere enn siste lørdag før valget kl. 20. I kommuner hvor det ikke skal holdes valgting søndag, skal det likevel være adgang til å avgi forhåndsstemme minst 2 timer denne dagen, på de steder valgstyret bestemmer. Forhåndsstemmegivning som nevnt i foregående punktum må ikke foregå før kl. 13 og ikke etter kl. 20. Under enhver omstendighet må stemmegivningen foregå så tidlig at forhåndsstemmegivningen uten særlige foranstaltninger fra stemmemottakerens side kan være vedkommende valgstyre i hende før stemmegivningen på valgtinget avsluttes.

§ 32. Som stemmemottaker tjenestgjør:

§ 33. Velgeren må avgi stemme ved personlig fremmøte hos en stemmemottaker på sted som er fastsatt for stemmegivning i medhold av § 32 bokstav a eller b. Stemmegivning for utenrikstjenestemann ved norsk utenriksstasjon foregår ved stasjonen. Stemmegivning i overvær av stemmemottaker utenfor riket oppnevnt av Kongen og på Jan Mayen foregår der Kongen bestemmer. Stemmegivning etter § 32 bokstav e og f foregår ombord på vedkommende fartøy eller innretning. Foregår stemmegivningen på sykehus, fødehjem, sykehjem (pleiehjem), aldershjem eller annen institusjon beregnet på pleie, opphold eller behandling for personer som er syke, uføre e.l., kan stemmer mottas også på pasientrommene. Stemmer kan også mottas hjemme hos personer som oppholder seg i trygdeboliger eller lignende boliger med umiddelbar tilknytning til slik institusjon som nevnt i foregående punktum. Valgstyrets fastsetter tid og sted for all forhåndsstemmegivning som foregår i kommunen i medhold av § 32 bokstav a, herunder også - i tilfelle - den stemmegivning som skal foregå søndagen før den valgdagen som er fastsatt av Kongen, jfr. § 31 annet ledd annet punktum. Valgstyret kunngjør all forhåndsstemmegivning i kommunen, med tid og sted. Valgstyret kunngjør også den forhåndsstemmegivning som er nevnt i § 36. Stemmegivning på institusjon som nevnt i første ledd femte punktum, skal også kunngjøres ved oppslag på vedkommende institusjon. Stemmemottaker på slik institusjon som er nevnt i første ledd femte punktum, skal på forhånd drøfte ordningen av stemmegivningen der med institusjonens ledelse. Stemmeseddelen skal være som foreskrevet i § 44.

Valgstyret sørger for at de stemmesedler det mottar til forhåndsstemmegivningen, i tilstrekkelig antall blir fordelt til stemmemottakerne. Stemmemottakerne sørger for at stemmesedlene legges ut på det sted hvor stemmegivningen foregår, til bruk for velgerne.

§ 34. Stemmegivningen foregår slik:

§ 34 a. I land hvis regelverk er til hinder for stemmegivning i overvær av stemmemottaker foregår stemmegivningen slik:

§ 35.

§ 36.

Stemmegivning på valgtinget

§ 37. Kongen fastsetter hvordan valgtinget skal åpnes.

§ 38. Valgtinget begynner til fastsatt tid.

På valgtinget kan det ikke reises strid om stemmerett.

Innsigelse mot at valget fremmes, skal fremsettes så snart tinget er satt, eller så snart det som innsigelsen grunnes på er inntruffet.

Valgstyret avgjør hver innsigelse så snart den er reist. Blir innsigelsen fremsatt for et stemmestyre, går det frem som beskrevet i § 39 annet ledd.

I valglokalet og i tilstøtende rom er det ikke tillatt

Stemmestyrets leder eller nestleder kan om nødvendig bortvise den som opptrer i strid med reglene i foregående ledd. Den som blir bortvist, kan bringe avgjørelsen inn for stemmestyret, som kan stadfeste eller oppheve avgjørelsen.

Stemmestyrets medlemmer og valgfunksjonærene må ikke gi opplysninger til uvedkommende om forbruket av de forskjellige valglisters stemmesedler. Uvedkommende må heller ikke gis adgang til stemmeavlukkene eller andre steder der stemmesedler er utlagt for å kontrollere forbruket av stemmesedlene.

§ 39. Valgstyrets leder fører inn i en bok (valgboken) alt som behandles og avgjøres på valgtinget. Valgboken føres i samsvar med formular fastsatt av departementet, og den skal oppbevares av valgstyrets leder. I valgboken innføres uttrykkelig datoene for kunngjøringen om utlegging av manntallet m.v. (§ 7), for kjennelsesmøtet (§ 9) og for kunngjøringen om valgtinget (§ 29).

Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal stemmestyrets leder bokføre alt som behandles i en bok som føres i samsvar med formular fastsatt av departementet. Blir det reist innsigelse mot at valget fremmes, bokføres innsigelsen og grunnen. Deretter får velgerne adgang til å avgi stemme.

Lederen i valgstyret eller stemmestyret leser opp det som er bokført, og samtlige medlemmer skriver under. Dette gjøres hver dag, dersom valgtinget varer i flere dager.

§ 40. Når valgtinget er åpnet i samsvar med § 37, får de velgere som er innført i manntallet, adgang til å avgi stemme etterhvert som de møter frem. Også velgere som har stemt på forhånd, kan avgi stemme. Fremgangsmåten er slik: Først settes et kryss i manntallet ved velgerens navn. Så får han utlevert en stemmeseddelkonvolutt og blir vist til et avlukket rom i valglokalet, hvor han usett av alle kan legge stemmeseddel i konvolutten. Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg legges stemmeseddel for begge valg i samme konvolutt. Konvolutten legger han så ned i en urne som står på stemmestyrets bord.

Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal også velgere som ikke står i vedkommende del av manntallet få adgang til å avgi stemme. Disse skal imidlertid ikke legge stemmeseddelkonvolutten ned i valgurnen, men gi den til stemmestyret. Dette skal legge konvolutten i et særskilt omslag, klebe det til, skrive velgerens navn, bostedsadresse og fødselsdato utenpå og gi det til valgstyret etter at stemmegivningen er avsluttet (jfr. § 42).

Velger som på grunn av legemlige mangler eller andre årsaker ikke er i stand til å avgi stemme slik som nevnt i første og annet ledd, kan få den nødvendige hjelp av en person som han selv utpeker blant dem som er til stede i valglokalet, og som har fylt 14 år. Er velgeren ikke i stand til å bevege seg inn i valglokalet, leverer to personer som enten er medlemmer av stemmestyret eller valgfunksjonærer, ham umiddelbart utenfor lokalet en stemmeseddelkonvolutt og en stemmeseddel for hver godkjent valgliste, jfr. § 34 nr. 2 som gjelder tilsvarende. Etter at velgeren på stedet - i tilfelle med slik hjelp som nevnt foran - har lagt stemmeseddel (-sedler) i konvolutten, leverer han denne til de to personene. Disse begir seg straks sammen inn i valglokalet og legger konvolutten i urnen etter at avkryssing i manntallet er skjedd, eller, dersom velgeren ikke er innført i vedkommende del av manntallet, leverer den til stemmestyret til slik behandling som nevnt i annet ledd siste punktum.

Stemmestyret kan forlange at en ukjent velger godtgjør at han er den han gir seg ut for å være.

§ 41. Også den som er nektet stemmerett ved valgstyrets kjennelse eller av andre grunner ikke er innført i manntallet, skal få avgi stemme. Han skal ikke legge stemmeseddelkonvolutten ned i valgurnen, men gi den til stemmestyret. Dette skal legge konvolutten i et særskilt omslag, klebe det til, skrive velgerens navn, bostedsadresse og fødselsdato utenpå og oppbevare det ubrutt.

Finner stemmestyret grunn til å anta at velgeren lider av alvorlig sjelelig svekkelse eller nedsatt bevissthet, skal velgeren ikke legge stemmeseddelkonvolutten ned i urnen, men gi den til stemmestyret. Dette skal legge konvolutten i et særskilt omslag, klebe det til og skrive velgerens navn, bostedsadresse og fødselsdato utenpå og oppbevare det ubrutt. På omslaget skal også gis påtegning om grunnen til at stemmeseddelkonvolutten er lagt til side, og om avgjørelsen er enstemmig. Når stemmegivningen er avsluttet, skal stemmestyret levere omslaget til valgstyret, som avgjør om stemmegivningen skal vrakes.

Dersom ikke noe annet følger av lovens bestemmelser, jfr. § 49 første ledd annet punktum, skal de stemmegivninger som er avgitt i medhold av denne paragrafen og som valgstyret har vraket, forvares inntil valgresultatet er endelig.

§ 42. Når den tid som er fastsatt for stemmegivningen er utløpt, og de velgere som da er til stede i valglokalet, har fått adgang til å avgi stemme, erklærer lederen i valgstyret/stemmestyret stemmegivningen for avsluttet. Foregår stemmegivningen over to dager, fortsetter den til fastsatt tid neste dag. Urnene med stemmesedler og det øvrige valgmateriell skal oppbevares på sikkert sted under betryggende forsegling fra stemmegivningen er slutt første dag og inntil den tar til neste dag. Valgstyret kan bestemme at de avgitte stemmesedler skal bringes i forseglede urner fra stemmestedet til valgstyrets lokaler eller et annet sikkert sted, og oppbevares der på betryggende måte inntil stemmegivningen neste dag eller opptellingen skal begynne. Valgstyret kan også bestemme at det øvrige valgmateriell samtidig skal bringes fra stemmestedene og oppbevares sammen med urnene inntil stemmegivningen tar til neste dag.

Departementet gir nærmere bestemmelser om forsegling og oppbevaring av valgmateriell etter foregående ledd.

Når stemmegivningen er avsluttet annen dag i kommuner hvor stemmegivningen foregår på flere steder, skal de avgitte stemmer, sammen med den del av manntallet som er brukt og stemmestyrets møtebok, snarest mulig bringes til valgstyret til videre behandling, dersom det ikke skal holdes foreløpig opptelling på stemmestedet, jfr. § 46. Er det innlevert urne for forhåndsstemmer med tilhørende lister (jfr. § 43) forholdes på samme måte, idet listen legges i pakken og urnene sendes med seglet ubrutt.

§ 43. Stemmemottakerne i kommunen (jfr. § 32 bokstav a) leverer sine urner for forhåndsstemmer - med ubrutt segl - og de førte lister til valgstyret eller et stemmestyre innen avstemningen er avsluttet på vedkommende stemmested mandag. Tidspunktet for mottakelsen innføres i valgboken eller stemmestyrets møtebok.

Blir en urne for forhåndsstemmer innlevert etter at stemmegivningen er slutt, skal valgstyret/ stemmestyret ta imot den og ellers forholde seg som i foregående ledds annet punktum.

Prøving av avgitte stemmer. Opptelling av stemmesedler

§ 44.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om dette.

§ 45. Stemmeseddelen skal vrakes dersom bestemmelsene i § 44 nr. 1, 2, 3 og 6 ikke er iakttatt. Uoverensstemmelse mellom farge og valgbetegnelse på stemmeseddelen fører ikke til vraking. Uoverensstemmelse mellom godkjent listeforslag og trykt stemmeseddel når det gjelder navn som listeforslag kan utfylles med i henhold til § 25 nr. 1 bokstav c første ledd annet punktum og fjerde ledd, fører heller ikke til vraking.

Ligger det flere stemmesedler i en konvolutt ved stortingsvalg, skal alle vrakes dersom de er ulike, men den ene godkjennes dersom de er enslydende. Gjelder stemmesedlene samme valgliste, men bare en av dem er ulik den offisielle valglisten, skal likevel den godkjennes og de andre vrakes.

Inneholder en stemmeseddel ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg opplysning om hvilket valg den gjelder (valgbetegnelse), er denne avgjørende for hvilket valg stemmeseddelen skal gjelde. For øvrig gjelder følgende regler om dette:

Er det bare en stemmeseddel uten valgbetegnelse i konvolutten, er fargen på stemmeseddelen avgjørende. Er det to stemmesedler i konvolutten, og bare den ene har valgbetegnelse, anses den andre stemmeseddelen å gjelde det andre valget. Har ingen av stemmesedlene valgbetegnelse, men forskjellig farge, er fargen avgjørende. Har ingen av stemmesedlene valgbetegnelse, men er enslydende og har samme farge, anses en stemmeseddel å gjelde hvert valg. Er de derimot ikke enslydende skal begge vrakes.

Er det tre eller flere stemmesedler i konvolutten, og det blant disse er minst en med valgbetegnelse og minst en uten valgbetegnelse, avgjør fargen hvilket valg stemmesedlene uten valgbetegnelse skal gjelde, med følgende unntak: Hvis alle stemmesedler med valgbetegnelse gjelder samme valg, og alle stemmesedler uten valgbetegnelser har den farge som er fastsatt for dette valget, anses alle stemmesedler uten valgbetegnelse å gjelde det andre valget. Har ingen av stemmesedlene valgbetegnelse, gjelder foregående ledd tredje og følgende punktum tilsvarende.

Bestemmelsene i annet ledd gjelder tilsvarende ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg, dersom det i en konvolutt ligger flere stemmesedler for samme valg.

§ 46. Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, kan valgstyret bestemme at stemmestyre på de steder hvor vedkommende del av manntallet inneholder minst 500 navn, skal foreta en foreløpig opptelling av stemmesedlene umiddelbart etter at stemmegivningen er slutt. Valgstyret kan bestemme at foreløpig opptelling skal foretas under ett for flere stemmesteder som tilsammen har minst 500 navn i manntallet, på ett av disse stemmesteder og av vedkommende stemmestyrer. Slik opptelling som nevnt foran kan likevel bare foretas dersom de deler av manntallet som vedkommer de øvrige stemmesteder, til sammen inneholder minst 500 navn.

Er det grunn til å anta at en avgitt stemme må vrakes på grunn av stemmeseddelkonvoluttens beskaffenhet, jfr. § 45 første ledd, legges konvolutten uåpnet til side. Er det grunn til å anta at en stemmeseddel må vrakes, jfr. § 45, eller er det - ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg - tvil om hvilket valg en eller flere stemmesedler skal gjelde, legges innholdet tilbake i konvolutten. Er dette ikke mulig, legges vedkommende stemmeseddel/-sedler til side.

De øvrige stemmesedler ordnes i grupper, hver valglistes sedler for seg og - ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg - hvert valg for seg. For hver valgliste ordnes stemmesedlene i grupper for urettede og rettede stemmesedler (stemmesedler som er ulik vedkommende offisielle valgliste). Deretter telles stemmesedlene innen hver gruppe, og en finner det samlede antall stemmesedler for hver gruppe. Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg telles hvert valg for seg. Stemmesedlene for hver gruppe legges i spesielle konvolutter. Utenpå konvoluttene skrives hvilken valgliste stemmesedlene i konvolutten tilhører, hvor mange stemmesedler konvolutten inneholder, om disse er rettet eller urettet, og - ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg - hvilket valg de gjelder.

Valgstyret foretar selv, eller oppnevner andre til å foreta, en foreløpig opptelling av de stemmesedler som er avgitt på de stemmesteder der det ikke foretas foreløpig opptelling etter første ledd. Opptellingen foregår i samsvar med bestemmelsene i annet og tredje ledd, og foretas så snart stemmesedlene er kommet inn til valgstyret. Særskilt opptelling av stemmer avgitt på en del av disse stemmestedene kan bare foretas dersom vedkommende deler av manntallet til sammen inneholder minst 500 navn.

Valgstyret skal, dersom det ikke holdes foreløpig opptelling på stemmestedene, foreta foreløpig opptelling av stemmene fra samtlige stemmesteder i kommunen, snarest mulig etter at stemmene er kommet frem. Foregående ledd gjelder tilsvarende. Valgstyret bør foreta behandlingen av stemmer avgitt etter § 40 annet ledd, jfr. § 47, og blande disse sammen med de andre stemmene før den foreløpige opptellingen etter dette ledd tar til, forutsatt at dette kan skje uten særlig forsinkelse for den foreløpige opptellingen.

§ 47. Valgstyret undersøker om de velgere som har avgitt stemme etter § 40 annet ledd, har adgang til å stemme. Har velgeren ikke stemt i den kretsen hvor vedkommende er manntallsført, settes et kryss ved navnet i manntallet, og stemmeseddelkonvolutten tas ut av omslaget og legges ned i en valgurne. I motsatt fall vrakes stemmegivningen og omslaget forvares uåpnet. Dersom ikke noe annet følger av lovens bestemmelser, jfr. § 49 første ledd annet punktum, skal de vrakede stemmegivninger forvares inntil valgresultatet er endelig.

Tidligst tiende dag før valget - men ikke før kjennelsesmøtet, jfr. § 9, er holdt - kan urner for forhåndsstemmer åpnes av valgstyret eller et utvalg på minst tre personer valgt av og blant valgstyrets medlemmer. Samtidig kan forhåndsstemmer som er sendt valgstyret i henhold til § 34 nr. 4 legges frem. Valgstyret avgjør om forhåndsstemmegivningene skal godkjennes. En forhåndsstemmegivning godkjennes ikke hvis de lovbestemte vilkår ikke er oppfylt. Det forhold at en forhåndsstemmegivning ikke er sendt i samsvar med § 34 nr. 4 annet ledd, fører ikke til vraking med mindre noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet. En forhåndsstemmegivning skal ikke vrakes av den grunn at velgeren er avgått ved døden etter at stemmegivningen på valgtinget tok til.

Har en velger avgitt forhåndsstemme flere ganger, skal den sist avgitt forhåndsstemmegivningen godkjennes, hvis den er i forskriftsmessig stand og de tidligere stemmegivninger må forkastes på grunn av formelle feil. Er dette ikke tilfelle, må alle forhåndsstemmegivningene forkastes.

En forhåndsstemmegivning godkjennes ikke hvis velgeren har stemt på valgtinget. Når en forhåndsstemmegivning er godkjent, settes et kryss ved velgerens navn i manntallet. Nummeret på omslagskonvolutten settes på stemmeseddelkonvolutten, som deretter legges uåpnet ned i en særskilt urne.

Ligger det i en omslagskonvolutt flere stemmeseddelkonvolutter, åpner valgstyret disse konvoluttene og legger alle stemmesedlene ulest inn i en stemmeseddelkonvolutt, som legges i valgurnen i samsvar med det som er bestemt i foregående ledd. Om noen av stemmesedlene skal godkjennes, avgjøres etter reglene i § 45.

Er stemmegivningen ikke godkjent, eller er velgeren ved valgstyrets kjennelse nektet stemmerett, skal omslagskonvolutten forvares uåpnet.

§ 48. Stemmeopptellingen foretas særskilt for stemmer avgitt på valgtinget og stemmer avgitt på forhånd. Særskilt opptelling av stemmer vedkommende en del - eller deler - av manntallet kan bare foretas dersom vedkommende del - eller deler til sammen - inneholder minst 500 navn. På de stemmesedler som er avgitt på forhånd settes etter hvert samme nummer som på stemmeseddelkonvolutten, jfr. § 47 fjerde ledd.

Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg telles stemmene for de to valg opp hver for seg, slik at stemmene for fylkestingsvalget telles opp først.

Opptellingen foretas av de personer og på den måten valgstyret har bestemt, og under valgstyrets tilsyn. Opptellingen tar til umiddelbart etter at den foreløpige opptellingen, jfr. § 46, er avsluttet, og de avgitte stemmesedler er kommet valgstyret i hende.

Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg finner en først hver listes stemmetall ved å telle hvor mange stemmesedler som kommer listen til gode, jf. § 44 nr. 3.

Ved kommunestyrevalg undersøkes først hvor mange listestemmer som tilfaller den enkelte valgliste på hver stemmeseddel. Er det ført opp et kandidatnavn som står på en annen valgliste enn den stemmeseddelen gjelder, gir dette en listestemme til den valglisten som navnet står på, og en stemme til kandidaten. Er det ført opp flere slike navn enn det som er bestemt i § 44 nr. 5, settes de som står sist i rekkefølgen ut av betraktning. Med fradrag av eventuelle listestemmer som nevnt i annet punktum, får den valglisten som stemmeseddelen gjelder, så mange listestemmer fra stemmeseddelen som tallet på representanter som skal velges. Ved denne beregningen tar en også med navn på personer som ikke er valgbare, såfremt de står på en offisiell valgliste i vedkommende kommune. Den enkelte valglistes stemmetall er summen av de listestemmer som tilfaller valglisten.

Må det gjøres avbrudd i opptellingen, skal valgstyret sørge for at stemmesedlene og det øvrige valgmateriellet blir oppbevart på helt betryggende måte. Før opptellingen gjenopptas, skal valgstyret påse at det ikke er foretatt noe urettmessig med valgmateriellet.

§ 49. Når opptellingen av stemmene til stortingsvalget er avsluttet, skal valgstyrets leder innføre i valgboken stemmetallene for valglistene, med opplysning om hvordan stemmetallene fordeler seg på stemmer avgitt på valgtinget og stemmer avgitt på forhånd og på urettede og rettede stemmesedler. Valgstyret skal deretter omgående sende i forseglet pakke til Stortingets kontor en bekreftet avskrift av det som er bokført på valgtinget og på stemmestedene, alle innkomne omslagskonvolutter for forhåndsstemmer, innkomne klager og bemerkninger, og de stemmesedler valgstyret har vraket eller som er innlevert til valgstyret i medhold av § 41.

Hvis valgstyret ikke også er fylkesvalgstyre, skal det ved stortingsvalg omgående sende i forseglet pakke til fylkesvalgstyrets leder en bekreftet avskrift av det som er innført i valgboken i medhold av første ledd, sammen med alle godkjente stemmesedler, de som er avgitt på valgtinget og de som er avgitt på forhånd hver for seg, og de urettede og de rettede hver for seg.

Når opptellingen av stemmene til fylkestingsvalget er avsluttet skal valgstyrets leder føre inn i valgboken stemmetallene for valglistene, med opplysning om hvordan stemmetallene fordeler seg på stemmer avgitt på valgtinget og stemmer avgitt på forhånd. Valgstyret skal deretter omgående sende i forseglet pakke til fylkesvalgstyrets leder en bekreftet avskrift av det som er innført i valgboken vedrørende fylkestingsvalget, sammen med alle innkomne stemmesedler for dette valget, de som er godkjent og de som er vraket hver for seg og de som er avgitt på valgtinget og de som er avgitt på forhånd hver for seg.

Departementet kan gi nærmere bestemmelser om valgstyrenes innsending av valgmateriell til fylkesvalgstyrene i medhold av annet og tredje ledd, herunder om emballasje for materiellet.

Politiske partier som er registrert etter § 17 og som stiller liste i fylket ved stortingsvalg og fylkestingsvalg, skal uten betaling få tilsendt utskrift av valgboken dersom de setter frem krav om det innen valgdagen.

Den avskrift av manntallet eller den del av manntallet som er brukt til avkryssing på valgtinget, skal valgstyrets leder sørge for blir oppbevart til to valgperioder er utløpt. Deretter skal den brennes eller tilintetgjøres på annen betryggende måte.

Valgoppgjøret

a) Stortingsvalg.

§ 50. Fylkesvalgstyret skal uten opphold foreta valgoppgjør for fylket på grunnlag av de avskrifter og stemmesedler som er tilsendt fylkesvalgstyret fra valgstyrene, jfr. § 49 tredje ledd. Finner fylkesvalgstyret feil i valgstyrenes opptelling, skal det rette disse.

§ 51. Fylkesvalgstyret legger sammen valglistenes stemmetall i alle kommunene. Deretter fordeles fylkets representantplasser, jfr. Grunnlovens § 58 tredje ledd, på valglistene. Fylkesvalgstyret går frem som beskrevet i Grunnlovens § 59 fjerde ledd.

§ 52. Når det er avgjort hvor mange representantplasser hver liste skal ha, foretas en ny stemmeopptelling for listens kandidater. En går frem slik: