1982-12-17 #86

Lov om rettsgebyr

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1. Gebyr etter bestemmelse gitt i eller i medhold av denne lov tilfaller staten med mindre annet er bestemt.

Gebyret beregnes med utgangspunkt i et grunngebyr kalt rettsgebyret. Dette utgjør kr. 475.

§ 2. Gebyret betales av den som har begjært forretningen. Den som har begjært en bestemt forretning, må også betale for andre gebyrpliktige forretninger som nødvendig følger med den begjærte forretning.

Den som har begjært forretningen eller vedkommende rettergangsskritt dekker også alle utgifter til meddommere, skjønnsmenn, sakkyndige, vitner, oversettelser, særlige undersøkelser og andre sideutgifter. Dette gjelder likevel ikke utgifter hvor det er særskilt fastsatt at utgiften dekkes av det offentlige.

Er en forretning begjært av en person eller myndighet på vegne av en annen, blir begge ansvarlige for gebyret. Har staten begjært en forretning på vegne av noen, kan staten kreve refusjon av denne med mindre noe annet følger av lov.

Kongen kan ved forskrift gjøre de unntak fra reglene i denne paragraf som følger av overenskomst med fremmed stat.

§ 3. Gebyr og sideutgifter som ikke dekkes av gebyret betales forskuddsvis såfremt ikke annet er bestemt. Kan beløpet ikke fastsettes på forhånd, innbetales et så stort forskudd som vedkommende tjenestemann finner tilstrekkelig.

Departementet kan ved forskrift bestemme at betaling for visse forretninger eller betaling fra visse grupper rekvirenter kan tas i etterskudd.

Krav på betaling fra andre enn stat, fylkeskommune eller kommune er tvangsgrunnlag for utlegg.

Bestemmelsen i § 2 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

§ 4. Gebyrplikten for tvistemål, skjønn, tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring inntrer når saken er ført inn i sakslisten og for overprøving ved høyere instans innføring i dennes saksliste. Ved tinglysing er påføringen av attest for tinglysing avgjørende for gebyrplikten, og ved firmameldinger kunngjøringen. For bobehandling gjelder de særlige regler i kapittel 5.

§ 5. Når en part har søkt om fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr etter lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp, bør det gis henstand med gebyrbetalingen til søknaden er avgjort. Det skal i så fall heller ikke kreves sikkerhet for gebyret.

§ 5 a. Avgjørelser etter denne lov eller etter bestemmelser gitt i medhold av denne lov kan påkjæres eller påklages på følgende måte:

§ 5 b. Kjæremål eller klage etter § 5 a har ikke oppsettende virkning.

For kjæremål eller klage etter § S a betales ikke gebyr. For kjæremål mot en domstols avgjørelse av et kjæremål eller en klage etter § S a betales 2 ganger rettsgebyret.

Underinstansen skal tilrettelegge saken for overinstansen og gi slik redegjørelse for saken som er nødvendig for overinstansen.

Om dekning av sakskostnader av det offentlige gjelder forvaltningsloven§ 36 første og annet ledd og fjerde ledd første og annet punktum tilsvarende.

§ 6. Departementet kan gi forskrifter til utfylling og gjennomføring av loven, herunder bestemmelser om innfordring, regnskapsføring og kontroll.

§ 6 a. I de tilfeller hvor gebyret for et rettergangsskritt ender med desimaler, skal gebyret rundes nedover til nærmeste krone.

Kapittel 2. Tvistemål

A. Forliksrådene

§ 7. For behandling av en sak ved forliksrådetbetales rettsgebyret.Betalingen tilfaller kommunekassen. Dersom saken er ført inn i sakslisten, men det oppdages at saken hører inn under et annet forliksråd eller saken trekkes før saksbehandlingen er startet, returneres klagen til klager, uten at gebyr påløper. Dersom feilen oppdages eller saken trekkes etter at det er sendt ut pålegg om tilsvar, innkalling er skjedd eller man har mottatt forkynning i retur uten svar, returneres klagen. Det påløper i disse tilfellene 1/2 rettsgebyr.

Forliksrådet kan i den utstrekning det finner det hensiktsmessig og med orientering til klager, sende klagen direkte til korrekt forliksråd. I saker som ikke omfattes av første ledd fjerde punktum påløper bare ett gebyr.

For behandling av en oppfriskningsbegjæring ved forliksrådet betales rettsgebyret. Betalingen tilfaller kommunekassen.

B. Herreds- og byrettene, lagmannsrettene og Høyesterett

§ 8. Det skal betales 6 ganger rettsgebyret for søksmål ved herreds- eller byrett.eller namsrett.Det skal betales 6 ganger rettsgebyret for behandling av anke over dom avsagt i forliksrådet, jf. tvml. § 296 og for anke over rettsforlik inngått i forliksrådet jf. tvml. § 286. For behandling av ankesak som tillates fremmet, betales ved lagmannsrett og ved Høyesterett 25 ganger rettsgebyret.Avgjøres anken uten at ankeforhandling blir holdt, betales halvparten av fullt gebyr.

For motsøksmål, intervensjonssøksmål og regressøksmål betales som for særskilt sak. Ved ankebehandling gjelder tilsvarende regel. For ny behandling etter at begjæring om oppfriskning eller gjenopptakelse er tatt til følge, betales også som for særskilt sak.

Er en sak fra ankeinstansen hjemvist eller henvist til ny behandling, betales ikke nytt gebyr for behandlingen.

Blir søksmålet eller anken avvist, nektet fremmet eller hevet betales 2 ganger rettsgebyret. Det samme gjelder dersom saken trekkes eller forlik inngås senest 4 uker før hovedforhandling. Trekkes saken tilbake eller forlik inngås på et senere tidspunkt eller under hovedforhandling, eller uteblivelsesdom avsies, betales halvparten av fullt gebyr. Bestemmelsen i annet og tredje punktum gjelder tilsvarende dersom dom blir avsagt på grunnlag av partenes enighet. For beregning av 4 ukersfristen gjelder reglene i domstolsloven § 146 annet ledd tilsvarende.

For behandling av kjæremål, motkjæremål og krav om gjenopptagelse betales 6 ganger rettsgebyret. For kjæremål til herreds- og byrett over avgjørelser tatt i forliksrådet betales 2 ganger rettsgebyret.

§ 9. For behandling av mortifikasjonssak2 betales 5 ganger rettsgebyret.3 Nødvendige utgifter til kunngjøring dekkes av staten. Blir saken avsluttet uten at kunngjøring har vært innrykket, betales halvparten av fullt gebyr.

§ 10. For behandling av følgende saker betales ikke gebyr eller for meddommere i de tilfelle hvor retten må settes med meddommere:

Kapittel 3. Skjønn m.v. Jfr. lov 13 juni 1980 nr. 35 kap. V.

§ 11. For behandling av skjønn og takster som styres av en dommer ved de alminnelige domstoler eller en lensmann, betales 5 ganger rettsgebyretfor hver dag eller del av dag som skjønnet varer. Ved gebyrberegningen tas ikke med dager da bare skjønnsmennene er samlet til gransking eller verdsettelse.

Trekkes saken tilbake eller på annen måte avsluttes før første rettsmøte er holdt, betales 2 ganger rettsgebyret.

For klage over avgjørelser under lensmannsskjønn, jf. skjønnsprosesslovens§ 31, betales rettsgebyret.

For overskjønn og overtakster gjelder de samme gebyrregler som for skjønn og takster. For overskjønn og takster som behandles etter naturskadeloven betales gebyr etter denne paragrafs første ledd.

§ 12. Holdes en skjønnsforretning etter begjæring av begge parter, betales bare ett gebyr.

Holdes ekspropriasjonstakster i fortløpende rekkefølge for det samme anlegg med samme skjønnsstyrcr, betales gebyr som for en forretning, selv om takstene holdes som flere forretninger.

Alle besiktigelser og skjønn over skip og last, foranlediget ved samme havari og holdt i samme distrikt, anses ved beregning av gebyr som en forretning.

§ 13. For skiftetakster hvor dommeren ikke styrer og deltar i taksten, betales rettsgebyret.

Kapittel 4. Tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring

§ 14. For begjæring om tvangsfullbyrdelse betales rettsgebyret,selv om begjæringen senere blir trukket tilbake eller avvist. For begjæring om utlegg for underholdsbidrag m v betales ikke gebyr.

I følgende tilfeller betales dessuten følgende tillegg:

Gebyret for tvangsfullbyrdelse omfatter også sideutgifter. Dette gjelder likevel ikke:

Gebyret etter denne paragraf innkreves etterskuddsvis. Der tvangssalg gjennomføres, sørger namsmyndigheten eller medhjelperen for betaling av gebyret.

For utleggstrekk besluttet av kommunekasserer, bidragsfogd, Statens innkrevingssentral eller annen særskilt namsmann betales ikke gebyr. For gebyr som påløper ved kommunekassererens forretning for utleggspant kan departementet bestemme at betalingen skal tilfalle kommunen.

§ 15. For klage til namsretten betales rettsgebyret.Overføres klagen til behandling i søksmåls former, betales bare gebyr etter § 8 første ledds annet punktum.

For begjæring til namsretten om midlertidig sikring betales 2,5 ganger rettsgebyret. Gebyret omfatter også iverksettelsen.

For sak som behandles av namsretten etter lov 8 juli 1988 nr. 72 om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldre-ansvar m.v. og om tilbakelevering av barn, betales heller ikke gebyr.

Kapittel 5. Skifte- og konkursbehandling m.v.

§ 16. For bobehandling ved skifteretten betales gebyr etter følgende satser:

§ 17. Overtar loddeierne et bo til privat skifte uten at det er holdt registreringsforretning eller skiftesamling, betales ikke gebyr. Er proklama innrykket betales likevel 4 ganger rettsgebyret.

Dersom begjæring om konkursbehandling eller gjeldsforhandling blir avslått av retten eller trukket tilbake, betales 3 ganger rettsgebyret. Utgifter til kunngjøringer innrykket av skifteretten dekkes av gebyret.

§ 18. Holdes det mer enn tre rettsmøter (skiftesamlinger) under bobehandling, betales i tillegg 5 ganger rettsgebyret2 for hvert rettsmøte ut over det tredje. I konkursbo betales bare tillegg for hvert rettsmøte ut over det femte etter åpningen.

Blir et dødsbo, felleseiebo, testamentsfullbyrderbo eller konkursbo innstilt eller tilbakelevert loddeierne, betales halvparten av fullt gebyr.

Har det i et bo vært oppnevnt bobestyrer etter skifteloven § 9l første ledd, betales halvparten av fullt gebyr såfremt oppnevningen ikke er blitt tilbakekalt etter samme lovs § 91e.

§ 19. Medfører bobehandlingen gebyrplikt ettcr § 16 nr. I eller nr. 2, betales ikke særskilt gebyr for vanlig registrering og forsegling.

For øvrig betales 2 ganger rettsgebyretfor hver dag som går med til registrering og forsegling.

§ 20. For begjæring fra loddeier om utferdigelse av proklama i medhold av skifteloven § 70 annet ledd betales 4 ganger rettsgebyret.

Kapittel 6. Tinglysing, registrering m.v.

§ 21. For tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken, løsøreregisteret og kraftledningsregisteret betales 1,5 ganger rettsgebyret,medmindre annet følger av annet ledd eller er bestemt i § 22.

For tinglysing eller registrering av pantobligasjon eller skadesløsbrev betales 2 ganger rettsgebyret. Det samme gebyr betales for registrering i løsøreregisteret av avtale om salgspant i motorvogn (herunder avtale som etter § 3-22 i lov 8 februar 1980 nr. 2 om pant likestilles med salgspantavtale) og av avtale om factoring.

Det skal betales fullt gebyr for hvert register og for hver rettskrets et dokument skal tinglyses eller registreres i.

§ 21. A.For registrering av særskilt melding om det beløp, eller det høyeste beløp, som panteretten skal sikre i avtale om factoring jf lov

Registrering som omhandlet i første ledd gjelder som ny tinglysing av avtalen i forhold til tinglysingsloven §§ 28 og 34, dersom den foretas før 1. juli 1992.

§ 22. Gebyr betales ikke for tinglysing, registrering eller anmerkning av:

§ 23. For særskilt pantattest og annen attestert registerutskrift som gjelder grunnbok, løsøreregisteret eller kraftledningsregisteret betales en femtedels rettsgebyr.Det betales ett gebyr for hver registerenhet utskriften omfatter.

For oppgave over dagbokførte dokumenter eller visse grupper av slike, betales halvparten av rettsgebyret. Gjelder oppgaven tinglysinger, registreringer eller anmerkninger som omfatter dokumenter dagbokført i mer enn en kalendermåned, betales halvparten av rettsgebyret for hver påbegynt kalendermåned.

Departementet kan ved forskrift gi særskilte regler om betaling for andre utskrifter fra registeret enn pantattest dersom registeret er basert på elektronisk databehandling.

For attestert kopi av tinglyst eller registrert dokument som gis av tinglysnings- eller registreringsmyndighet betales en femtedels rettsgebyr.

§ 23 a. For kjæremål mot tinglysings- og registreringsavgjørelser betales 2 ganger rettsgebyret.

Kapittel 7. Firmaregistrering

§ 24. For første gangs registrering i foretaksregisteretav selskap hvor alle eller enkelte deltakere har begrenset ansvar, betales 13 ganger rettsgebyret.

For registrering i foretaksregisteret av andre meldinger som skal kunngjøres, betales 8 ganger rettsgebyret. Melding om sletting i foretaksregisteret er likevel gebyrfri.

Utgifter til kunngjøring dekkes av staten.

Kapittel 8. Forkynnelse og vekselprotest

§ 25. Det offentlige dekker kostnadene for forkynnelse ved stevnevitne når slik forkynnelse er nødvendig etter lovgivningen eller begjært av offentlig myndighet. For forkynnelse av betalingsoppfordring etter konkursloven 8 juni 1984 nr. 58 § 63 betales likevel halvparten av rettsgebyret.Samme gebyr betales for forkynnelse ved stevnevitne i andre tilfelle enn nevnt i første, jfr. annet punktum. Det betales gebyr for hver person dokumentet skal forkynnes for.

For protest av veksel, sjekk eller anvisning betales halvparten av rettsgebyret for hver person det opptas protest hos.

Departementet kan ved forskrift bestemme at betaling etter første og annet ledd skal tilfalle andre enn staten.

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser

§ 26. For utstedelse og fornyelse av pass hos politiet, herunder midlertidig pass, betales rettsgebyret. For pass til barn under 16 år betales halvparten av rettsgebyret.

§ 27. Avskrifter, utskrifter og kopier av dokument i andre rettsforretninger enn nevnt i § 23, skal i rimelig utstrekning gis gebyrfritt. Departementet kan likevel gi forskrifter om gebyr for avskrifter, utskrifter og kopier. Departementet kan også gi forskrifter om gebyr for dokument som gjøres tilgjengelig i maskinlesbar form.

§ 27 a. For følgende særlige kjæremål betales 2 ganger rettsgebyret

§ 27 b. For klage til namsretten i saker etter gjeldsordningslovenbetales rettsgebyret.

For salg etter tvangsfullbyrdelseslovensregler i henhold til gjeldsordningsloven § 4-6 betales ikke gebyr.

Kapittel 10. Overgangsbestemmelser

§ 28. Henviser noen lov til en lovbestemmelse som erstattes av en bestemmelse i denne lov, skal henvisningen anses å gielde denne.

Regler som er gitt av Kongen eller et departement i medhold av noen lovbestemmelse som avløses av tilsvarende bestemmelse i denne lov, vedblir å gjelde så langt de ikke strider mot regler gitt i eller i medhold av denne lov.

For forretninger som er begjært eller påbegynt før denne lovs ikrafttreden, betales gebyr etter bestemmelsene i den hittil gjeldende lovgivning.

Kapittel 11. Ikrafttreden.

Opphevelse og endring i gjeldende lover § 29. Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.Fra samme tid oppheves lov 18. desember 1959 nr. 11 om betaling for rettsforretninger (sportelloven).

§ 30. Fra lovens ikrafttredelse gjøres følgende endringer i andre lover: ----


Skannet inn og korrekturlest av jonny.birkelund@stv.uio.no. Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.