1982-12-17 #84

Lov om sikre containere

§ 1. Anvendelse.

Loven gjelder for containere som brukes i transport til eller fra Norge eller i transitt gjennom Norge.

På norske skip utenfor riket kan skipsføreren avvise container som ikke tilfredsstiller kravene i loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne lov.

Loven gjelder ikke containere som er særskilt konstruert for lufttransport.

Kongen i statsråd kan bestemme at loven helt eller delvis skal gjelde for containere som bare anvendes innenlands.

Departementet fastsetter forskrift om besiktelse, godkjenning, prøving, vedlikehold og kontroll av slike containere.

§ 2. Definisjoner.

§ 3. Besiktelse og godkjenning. Forskrifter.

Containere skal være besiktet og godkjent av tilsynsmyndigheten.Departementet kan i samsvar med containerkonvensjonengi nærmere forskrifter om besiktelse, godkjenning, prøving, vedlikehold og kontroll av containere.

§ 4. Andre lands godkjenning og merking.

Dersom en container er godkjent i et annet land og utstyrt med et sikkerhetsskilt i henhold til containerkonvensjonen, gjelder godkjenningen også i Norge.

§ 5. Eierens kontroll.

Eier av container skal holde denne i sikker forfatning og kontrollere den i henhold til den til enhver tid gjeldende forskrift (egenkontroll). Denne plikt gjelder også når containeren anvendes i transport utenfor Norge mellom andre stater hvor minst en av statene er tilsluttet containerkonvensjonen, når eieren har bosted eller hovedkontor i Norge eller det forretningssted som har nærmest tilknytning til bruken av containeren, ligger her i landet.

Eieren kan ved skriftlig avtale med den som i eierens sted har rett til å forføye over containeren, overlate sitt ansvar til denne.

§ 6. Forbud mot bruk av container.

Eieren må ikke bruke container uten at den er godkjent, og utstyrt med gyldig sikkerhetsskilt og har gjennomgått egenkontroll innen de frister som er fastsatt i forskrift. Bestemmelsen i § 5 annet ledd gjelder tilsvarende.

Container som ikke har gjennomgått egenkontroll som nevnt, kan likevel brukes etter særskilt tillatelse fra tilsynsmyndigheten dersom den for øvrig anses tilstrekkelig sikker.

En container må ikke brukes dersom den er i en slik forfatning at den representerer en åpenbar sikkerhetsrisiko.

§ 7. Tilsyn.

Tilsyn med at lovens bestemmelser overholdes tilligger departementet, som også gir nærmere forskrift om tilsynet. Departementet kan utøve tilsyn ved hjelp av:

Tilsynsmyndigheten har rett til av produsent, eier eller bruker å kreve de opplysninger om foretatte prøver som anses nødvendig for gjennomføringen av tilsynet.

Eier eller bruker kan ikke kreve erstatning for container som tas ut for prøver.

§ 8. Gebyr

§ 9. Straff.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av loven her eller forskrift gitt med hjemmel i loven straffes med bøtereller fengsel inntil tre måneder eller begge delerdersom forholdet ikke rammes av strengere straffebud.

§ 10. Ikrafttreden.

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.


Skannet inn og korrekturlest av jonny.birkelund@stv.uio.no. Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.