1982-12-17 #78

Lov om særskilt inntektsfradrag i Finnmark og Nord-Troms

§ 1. Personlig skattyter som etter skatteloven § 75, jfr. § 24 og ligningsloven § 8-6 nr. 2 c, får ansatt klassefradrag i en kommune i Finnmark fylke eller kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, skal tilstås et særskilt inntektsfradrag. Fradrag tilstås likevel ikke skattyter som nevnt i skatteloven § 16 syvende ledd første punktum.

§ 2. Fradraget gis ved skatteberegningen med kr 15.000 i klasse 1 og kr 30.000 i klasse 2, men får ikke virkning ved beregning av trygdeavgift og toppskatt.

§ 3. Fradraget skal ikke påvirke netto inntekt fastsatt etter skattelovgivningens øvrige bestemmelser.

§ 4. Ved beregningen av skatter får reglene om klassefradrag tilsvarende anvendelse for fradrag etter denne lov, jfr. dog skattebetalingslovens § 43 nr. 5.

§ 5. Departementetgir forskrifter til utfylling og gjennomføring, og kan gi særlige forskrifter for grupper av skattytere.

§ 6. Denne lov trer i kraft straks og får første gang virkning for inntektsåret 1983.


Skannet inn og korrekturlest av jonny.birkelund@stv.uio.no. Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.