1981-06-12 #69

Lov om særavgift på utstyr for opptak eller gjengivelse av lyd eller bilder

§ 1. Beslutter Stortinget pålegge avgift til statskassen på innførsel og innenlands salg, utleie eller utlån av utstyr for opptak eller gjengivelse av lyd eller bilder, gir departementet forskrifter om beregning og oppkreving av avgiften, herunder om kontroll.

§ 2. Ved forsinket betaling av avgift skal det betales rente etter lov av 17.desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 3. Avgift er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 4. Departementet kan ved forskrift eller enkeltvedtak frita helt eller delvis for avgift og renter etter denne lov når særlig grunner tilsier det.

§ 5. Loven trer i kraft 1.januar 1982.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest av Tage Stabell-Kulø (tage@cs.uit.no).

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.