1981-06-12 #68

Lov om forbud mot profesjonell boksing.

§ 1. Den som forsettlig deltar i konkurranse, oppvisning eller treningskamp i profesjonell boksing her i riket, straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder.

§ 2. Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes også den som forsettlig

1 arrangerer, gir økonimisk støtte til eller stiller lokale til rådighet for boksekamp som nevnt i § 1.

2 i egenskap av manager inngår avtale eller medvirker til inngåelse av avtale om boksekamp som nevnt i § 1.

3 gjør tjeneste som dommer eller sekundant ved boksekamp som nevnt i §1.

§ 3. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest av Tage Stabell-Kulø (tage@cs.uit.no).

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.