1928-05-08 #2

Lov om postvesenet

Takster og avgifter.

§ 1. Den alminnelige porto for brev, brevkort og blad (tidender og tidsskrifter) fastsettes av Stortinget. For øvrig bestemmer postvesenets takster og avgifter av Kongen eller den han bemyndiger.

Avsenderen av en postforsendelse er ansvarlig for betaling av påhvilende porto og avgifter, hvis postvesenet fremsetter krav derom innen et år efter innleveringen. Beløpene kan inndrives ved utpanting.

Portofrihet og tjenestemerker.

§ 2. Postvesenets egne tjenestesaker er portofri. Kongen eller den han bemyndiger kan bestemme at portofrihet som ved mellomfolkelig postoverenskomst tiltrådt av Norge er fastsatt for internasjonal postutveksling, helt eller delvis skal gjelde tilsvarende for innenrikske sendinger.

Postvesenets enerett.

§ 3. Postvesenet har enerett til regelmessig og mot vederlag å motta til utlevering eller befordre innen riket og til å befordre mellem Norge og utlandet:

Kongen eller den han bemyndiger, kan gjøre undtagelse fra denne bestemmelse, når særlige forhold gjør det ønskelig.

§ 4. Det er forbudt uten postvesenets mellemkomst å la befordre de i foregående paragraf nevnte postsaker med samferdselsmiddel som går i regelmessig fart innen riket eller mellem Norge og utlandet, medmindre de er utstyrt med postvesenets frankeringsmerker overensstemmende med dettes alminnelige takster. Merkene skal på betryggende måte kasseres av den som foretar forsendelsen til befordring; avtrykk av frankeringsmaskiner kasseres dog ikke.

Forbudet gjelder dog ikke forsendelser i tjenstlige anliggender mellem vedkommende samferdselsmiddels styre og dets tjenestemenn eller mellem tjenestemennene innbyrdes.

Kongen eller den han bemyndiger, kan forby dannelse eller oprettholdelse av sammenslutninger til privat besørgelse av deltagernes eller andres forsendelser av den foran nevnte art.

Kongen eller den han bemyndiger, kan utferdige forbud mot eller treffe andre nødvendige forføininger til å hindre at personer og firmaer som bor her i landet, gjør bruk av et fremmed lands postvesen til besørgelse av sine lukkede eller åpne brevpostforsendelser i nogen større mengde til adressater i Norge.

Ekspropriasjonsbestemmelser

§ 5. Enhver som er i besiddelse av transportmidler, er pliktig til mot erstatning å stille dem til postvesenets rådighet, dersom de måtte trenges til hjelp til postførselen.

Likeledes plikter eier eller besidder av grunneiendom mot erstatning å gi postvesenet adkonst over eiendommen i den utstrekning det trenges til postførslen.

Postvesenet kan kreve rådighet over tingene eller adkomst over eiendommen straks, selv om erstatningen ikke er bestemt.

I mangel av mindelig overenskomst fastsettes erstatningen ved skjønn.

§ 6. Norske skib og luftfartøi er på forlangende av postvesenet og efter dettes nærmere bestemmelser pliktig til å medta postsaker og avlevere dem på anløpsstedene så vel i innen- som i utenriks fart.

Erstatningen fastsettes i mangel av mindelig overenskomst ved skjønn.

§ 7. (Opphevet ved lov 23 okt. 1959.)

Posthemmeligheten.

§ 8. Enhver som er betrodd å stelle med postsaker, plikter overfor uvedkommende å bevare taushet om andres bruk av posten og om hva han ellers får kjennskap til gjennom postsendingene. Han plikter også å påse at uvedkommende ikke får høve til selv å skaffe seg kjennskap til andre bruk av posten eller postsendingenes innhold.

Tillatelse til å gi forklaring etter tvistemålsloven § 204 annet ledd og straffeprosessloven § 118 første ledd kan gis av Poststyret.

Postvesenets adgang til å undersøke innholdet av postsaker.

§ 9. Er det begrunnet mistanke om at en postforsendelse ikke er forsvarlig innpakket eller at den inneholder ting som det er forbudt å innlevere i posten, kan det avsendende eller mottagende poststed forlange å åpne og undersøke forsendelsen i nærvær av avsender eller mottager. Innrømmes et sådant forlangende ikke, man postvesenet nekte å motta eller utlevere forsendelsen og kan i tilfelle behandle den som ubesørgelig.

§ 10. I den utstrekning det er nørvendig for å komme til kunnskap om hvem der er avsender eller mottager av en uebsørgelig postforsendelse, kan Poststyret la den åpne og undersøke. Det påligger vedkommende tjenestemenn taushetsplikt.

Postvesenets rådighet over ubesørgelige postsaker.

§ 11. Postsaker som ikke kan besørges til adressaten eller leveres tilbake til avsenderen, kan, efter å være bekjentgjort på den måte Poststyret bestemmer, tilintetgjøres eller selges til fordel for postvesenet. Nettoutbyttet av salget kan efter bestemmelse av Poststyret betales til den som melder sig innen et år efterat salget har funnet sted, og godtgjør å ha billig krav på beløpet.

Avsenderens rådighetsrett.

§ 12. Så lenge en postforsendelse er i postvesenets verge, har avsenderen rett til å råde over den.

Verdiforsendelser.

§ 13. Penger må ikke legges i postforsendelser uten at verdien angis. Det sammen gjelder frimerker og tjenestemerker til større verdi enn 5 kroner.

Dog kan Kongen eller den han bemyndiger, bestemme at penger, frimerker og tjenestemerker inntil et bestemt beløp skal kunne legges i rekommanderte forsendelser uten angivelse av verdien, når de regler som gjelder for omslag og forsegling av verdibrev iakttas.

Det er forbudt å angi en postforsendelse til høiere verdi enn den virkelige.

Erstatningsregler.

§ 14. Er en rekommandert forsendelse kommet bort mens den var i postvesenets verge, gir postvesenet erstatning til et beløp som Kongen eller den han bemyndiger, bestemmer.

Er innholdet helt eller delvis gått tapt eller skadet og forsendelsen har vært forsynt med omslag og forsegling som for verdiforsendelser bestemt, erstatter postvesenet tapet eller skaden, dog ikke utover det beløp som erstattes for hel bortkomst.

§ 15. Er en pakke uten angitt verdi kommet bort, er den skadet, eller er innholdet helt eller delvis gått tapt mens den var i postvesenets verge, erstatter postvesenet tapet eller skaden.

Kongen eller den han bemyndiger, kan dog bestemme at erstatningen skal begrenses til bestemte beløp. Ut over disse yder da postvesenet ikke erstatning medmindre det bevises at tapet eller skaden skyldes grov uaktsomhet fra postvesenets side.

§ 16. Er en postforsendelse med angitt verdi kommet bort, erstatter postvesenet den angitte verdi, medmindre det godtgjør at denne er for høit angitt. I så fall erstattes tapet. Er forsendelsen skadet eller er innholdet helt eller delvis gått tapt, erstatter postvesenet tapet eller skaden, dog ikke utover det beløp som erstattes for hel bortkomst.

Har innholdet ikke vært eftertellet ved avsendelsespoststedet, erstattes dog det manglende bare dersom forsendelsen fremkommer således beskadiget på omslag eller segl, at det manglende verdiinnhold kan være kommet ut.

§ 17. For et innbetalt postanvisnings-, postkreditiv-, postopkrav- eller postinkassasjonsbeløp er postvesenet ansvarlig.

§ 18. Kommer en postopkravsforsendelse bort, eller skades den mens den er i postvesenets verge, betaler postvesenet erstatning som for lignende forsendelse uten postopkrav.

Har postvesenet levert ut forsendelsen uten å motta opkravsbeløpet, erstatter postvesenet det derved opståtte tap. Erstatningen kan dog ikke være høiere enn opkravsbeløpet.

§ 19. Når postvesenet betaler erstatning for en bortkommet ehller helt ødelagt pakke eller verdiforsendelse, erstattes også den betalte porto. Rekommandasjons- og assuranseavgift erstattes ikke.

§ 20. Erstatning betales ikke:

§ 21. For andre postsaker enn i §§4 -- 18 nevnt gis ingen erstatning.

§ 22. Postvesenet gir ikke erstatning for følger av forsinkelse eller feilsending.

Den erstatning som postvesenet i henhold til §§4 -- 16 betaler, omfatter bare den bortkomne tings verdi eller den verdiforringelse den skadde forsendelse har lidt, beregnet efter omsetningsverdien ved innleveringen.

Annen erstatning for følger av bortkomst eller beskadigelse gir postvesenet ikke.

§ 23. Erstatningsbeløpet utbetales til avsenderen. Når forsendelsen er utlevert til adressaten, eller avsenderen ikke finnes, kan det dog utbetales til adressaten.

§ 24. Postvesenets erstatningsplikt bortfaller, når krav ikke er fremsatt for postvesenet innen 1 år etter forsendelsens innlevering eller beløpets innbetaling.

Reglementariske bestemmelser.

§ 25. Kongen eller den han bemyndiger, fastsetter de bestemmelser som er nødvendige for å utfylle denne lov.

Likeledes kan Kongen eller den han bemyndiger, treffe bestemmelse om at visse saker skal være undtatt fra postførsel.

Overenskomster med utlandet.

§ 26. Kongen eller den han bemyndiger, kan forsåvidt angår postforsendelser mellem Norge og utlandet foreta de modifikasjoner i foranstående bestemmelser som påkreves i medfør av postoverenskomster mellem Norge og fremmede land.

Straffebestemmelser.

§ 27. Hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse, straffes med bøter

Overtredelser av bestemmelsene under nr. 1--5, 7 og 8 er straffbare også når de er begått av uaktsomhet.

§ 28. Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.


Skrevet inn av anonym bidragsyter. Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er tastet inn på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.