1993-04-02 #38 (Merk! Denne måten å nummerere lover på avviker fra normen, men er mer datavennlig og gir oss et unikt filnavn: 1991-04-02nr38.html)

Lov om HTML-ifisering av norske lover

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1. Oversikt

Dette dokumentet beskriver Norske loWWWers HTML-mal, og vi ser gjerne at donerte lover følger denne malen. Alternativet er å bruke et klart definert ASCII-format.

§ 2. Dersom paragafene har en overskift kommer den her

Her kommer teksten i første paragraf. Dersom du leser denne teksten i et presentasjonsprogram (f.eks. Mosaic) bør du lagre den i HTML-format og siden vi her refererer til "kildekoden", ikke den formatterte versjonen du ser på skjermen.

Nå kan vi forklare hvorfor linjeskiftene tilnå har kommet på merkelige steder. Søkesystemet vi bruker, glimpse, er linjebasert. Det vet heller ikke så mye om HTML. Derfor skal tekst som kan ha interesse for søking helst ikke stå sammen med HTML-koder.

Dersom paragrafene har overskrifter (enten har alle det, eller ingen), skal disse omsluttes av EM.

Dersom du ikke kjenner HTML fra før kan du enkelt lære det .

§ 3. Navngiving av paragrafer

Husk at alle paragrafer skal ha en "NAME"-kode. Dette for å kunne lage lenker til paragrafen. Som navn bruker vi bare paragrafnummeret, evt med bokstav etter, f.eks. "2a".

Vi navngir også kapitler og artikler med henholdsvis kap- og art-. Dersom du støter på en elementtype som ikke er beskrevet her, bruk ditt beste skjønn. det viktigste er at de interne lenken i fila fungerer, samt at paragrafnavnene er der. I tillegg må du huske på at:

a) underpunkter starter med <DL><DD>. Disse kan nøstes om nødvendig. Bokstaven eller tallet foran selve teksten omsluttes av STRONG. Før brukte vi B (for Bold), men det bør unngås selv om det tilfeldigvis ser likt ut i Mosaic.

b) underpunkter kan også ha underpunker:

1. da nummereres de i en annen serie.

I noen lover nummererer man ikke underpunktene, men bruker "pinner".

Kap. 2. HTML

§ 4. Hvorfor HTML

HTML er språket som brukes på World-Wide Web, et globalt nettverk av informasjonsbærere. Ved å legge lovene inn i html sikrer en at mange mennekser på mange forskjellige maskiner mange steder i verden enkelt vil kunne lese lovene. Med HTML kan vi dessuten enkelt legge inn lenker i dokumentet, f.eks til til § 1. Eller til kapittel 1.

HTML er et enkelt språk som ikke ble laget spesielt for norske lover. Norske lover kan HTML-kodes på mange måter, men det er viktig at vi blir enige om en mal. Dette vil gjøre det mulig å delvis automatisere vedlikeholdet av filene, samt konvertere til andre format -- f.eks. ved endinger i malen. Det er derfor viktig at du og/eller programmet ditt følger denne malen.

§ 5. Noter

Notene til loven kan ikke fritt kan publiseres, men vi ønsker likevel å har informasjonen tilgjengelig når/dersom de kan frigis. Noter skal derfor legges inn som HTML-kommentarer i teksten der de refereres fra.

Her kommer et eksempel. Noten er i lovteksten plassert etter "kommer", og plasseres tilsvarende i HTML-fila.

Notene vil da skjules i vanlige presentasjonsprogram. Opplysninger om forskrifter o.l. skal også kodes på denne måten.

§ 6. Spørsmål?

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne malen, kan de rettes til howcome.


Under linjen og omsluttet av ADDRESS finner vi opplysninger om hvem som gjorde loven tilgjengelig. Legg også inn gjerne inn annen relevant informasjon, f.eks. lenker til tilsvarende lover i andre land. Etter det kommer denne teksten: "Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales."