7.10.3.a id() function Node-A Node-D Node-B Node-F Node-C 7.10.3.a id() function You must see the values "Node-A", "Node-B", and "Node-C" for the Node Values output. Node Values :