Roman Huditsch February 28, 2006 Version Beta v0.96 data:email xs:base64Binary data:email xs:base64Binary xs:base64Binary