UTF-16 pragma, non-UTF-16 encoding

Nothing to see here.

Assertion:

Next test
xhtml11 as xml