Använd accesskey 'n' för att hoppa till de interna navigationslänkarna i dokumentet. Hoppa till början av innehållet.

Detta dokument är en översättning av ett engelskt orginal. Om det finns tveksamheter eller fel i detta dokument, så är senaste version av det engelska orginalet den auktoritativa versionen. Copyright tillhör W3C, enligt nedan.

Översättare: Olle Olsson, SICS

s_gotoW3cHome Internationalization
 

Lokalisering och internationalisering

Avsedd läsarkrets:alla som undrar över vad termerna internationalisering och lokalisering betyder.

Frågor

Vad betyder termerna 'internationalisering' och 'lokalisering', och hur förhåller de sig till varandra?

Svar

Alla har sina egna favoritdefinitioner av dessa termer. Vi ger här några allmänna högnivåbeskrivningar av hur vi använder dessa termer på webbplatsen för W3C:s internationaliseringsarbete.

Lokalisering

Lokalisering handlar om hur man anpassar en produkt, tillämpning eller dokument, för att svara upp mot krav vad gäller språk, kultur etc i ett specifikt målområde (en lokal; på engelska "locale").

Lokalisering skrivs ibland som l10n, där 10 är antalet bokstäver mellan l och n i den engelska termen localization.

Fastän detta ofta betraktas som en synonym för översättning av användargränssnitt och dokumentation, så är lokalisering typiskt en mer komplex uppgift. Det kan handla om anpassning med avseende på:

 1. format för tal, datum och tid,
 2. användning av valutor,
 3. tangentbordsanvändning,
 4. gruppering och sortering,
 5. symboler, ikoner och färger,
 6. text och grafik som innehåller referenser till objekt, handlingar eller idéer som, i ett givet kulturellt sammanhang, kan missförstås eller upplevas som stötande,
 7. olika juridiska krav,
 8. med mera.

Lokalisering kan även innebära en genomgripande utvärdering av logik, visuell design eller presentation, om sättet att bedriva verksamhet (t.ex. bokföring) eller accepterade paradigmer för inlärande (t.ex. fokus på individ eller grupp) i en given lokal skiljer sig radikalt från det ursprungliga kulturella sammanhanget.

Internationalisering

Det finns många definitioner av termen internationalisering. Här ges en praktisk högnivådefinition som används i dokumenten från W3C:s arbete med internationalisering ("W3C Internationalization Activity"). Vissa använder andra termer, som globalisering, för samma begrepp.

Internationalisering är att konstruera och utveckla en produkt, tillämpning eller dokumentinnehåll som gör det möjligt att lätt kunna lokalisera för målgrupper i olika kulturer, regioner eller språkkretsar.

Internationalisering skrivs ofta i18n, där 18 är antalet bokstäver mellan i och n i den engelska termen internationalization.

Internationalisering innebär typiskt:

 1. Att konstruera och utveckla på ett sätt som minskar hindren för lokalisering eller internationell användning. Detta innefattar sådant som att kunna använda Unicode, eller att säkerställa att speciella teckenkodningar kan användas, hantera hur teckensträngar kan konkateneras, undvika att koden beror på speciella textsträngar i användargränssnittet, etc.
 2. Se till att stöd finns på plats för funktionalitet som kanske behövs först när man skall göra lokalisering. Exempelvis: att lägga till uppmärkning i din DTD för att stödja samtidig användning av text som skrivs höger-till-vänster och vänster-till-höger, att identifiera språk, eller att lägga till CSS-stöd för vertikal text eller andra andra typografiska egenskaper för icke-latinska språk.
 3. Se till att koden kan stödja lokala, regionala, språkliga eller kulturellt relaterade preferenser. Typiskt handlar det om att använda fördefinierad lokaliseringsdata och -funktionalitet från existerande bibliotek eller användarpreferenser. Exempelvis kan det vara format för datum och tid, lokalberoende kalendrar, talformat och talsystem, sortering och presentation av listor, hantering av personnamn och adressformat, etc.
 4. Separera lokaliserbara element från källkod eller innehåll, så att lokaliserade alternativ kan laddas eller väljas baserat på användarens internationella preferenser.

Lägg märke till att detta inte med nödvändighet innefattar lokalisering av innehåll, tillämpning eller produkt till ett annat språk; det handlar istället om praktiska konstruktions- och utvecklingsråd som gör att sådan anpassning lätt kan göras i framtiden, men som ändå kan ha betydande värde även om lokalisering aldrig sker.

Nyttan av internationalisering

Internationalisering har stor betydelse för hur lätt det är att lokalisera en produkt. Det är svårare och mer kostsamt att i efterhand anpassa en artefakt, som konstruerats specifikt för visst språkligt och kulturellt sammanhang, till en global marknad, än att konstruera en artefakt där utgångspunkten redan från början är att den skall kunna användas globalt. (Tänk på Y2K-insatsen som handlade om att reparera implementerade två-teckens årtal, vilka infördes under antagandet att årtal var "19xx").

Så idealet är att internationalisering är ett grundläggande steg i konstruktions- och utvecklingsprocessen, och inte en efterhandinsats som ofta kan innebära klumpig och dyrbar omkonstruktion.

Tala om för oss vad du tycker (på engelska).

Sänd oss en kommentar

Follow our news feed.

 ‎@webi18n

 Nyheter på hemsidan

Mer att läsa

Av: Richard Ishida, W3C, Susan K. Miller, Boeing. Översättare: Olle Olsson, SICS.

Översatt från engelskt innehåll skapat/ändrat 2005-12-05. Översättningen senast ändrad 2011-06-26 9:48 GMT

Information om ändringar i orginaldokumentet kan fås genom att söka efter qa-i18n i i18n-bloggen.