Phím truy cập và bỏ qua khi điều hướng trang. Bỏ qua để đến phần bắt đầu nội dung.

TTài liệu này là một bản dịch. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự không nhất quán hoặc có lỗi thì bản tiếng Anh gốc mới nhất được coi là bản chính thức. Bản quyền gốc thuộc về W3C, như được chỉ ra dưới đây.

Người dịch: Vietnamese translation team, WTB Language Group

s_gotoW3cHome Internationalization
 

Khai báo mã hóa ký tự trong CSS

Khán thính giả đích: Kỹ thuật viên mã hóa CSS, các nhà quản lý dự án Web, và bất kỳ ai muốn biết cách khai báo mã hóa ký tự của một tập tin CSS.

Lưu ý: Đã thay đổi bản gốc tiếng Anh vì tài liệu này đã được chuyển ngữ. Xem nhật ký thay đổi.

Câu hỏi

Tôi có thể khai báo mã hóa ký tự của một bảng kiểu chữ CSS bằng cách nào?

Cơ sở

Bạn nên luôn khai báo mã hóa các bảng kiểu chữ CSS bên ngoài nếu bạn có bất kỳ văn bản nào phi chuẩn ASCII trong tập tin CSS. Ví dụ như, bạn có thể có các ký tự phi chuẩn ASCII trong tên font chữ, trong giá trị của thuộc tính nội dung, trong giá trị của bộ chọn, v.v.

Trả lời

Để khai báo kiểu nhúng trong một tài liệu, không cần và không được sử dụng các quy tắc @charset. Các quy tắc này chỉ dùng cho các bảng kiểu chữ có liên kết.

Sử dụng @charset

Để thiết lập mã hóa ký tự bên trong bảng kiểu chữ, hãy sử dụng quy tắc @charset "at-rule". Cú pháp của nó là:

@charset "<IANA-defined-charset-name>";

Chỉ có một quy tắc @charset có thể xuất hiện trong bảng kiểu chữ bên ngoài và phải xuất hiện ngay ở đầu tài liệu. Nó không được đứng sau bất kỳ ký tự nào, ngay cả nhận xét. (Tuy nhiên, dấu thứ tự byte được chấp nhận đối với một tài liệu được mã hóa Unicode.)

Tên phải là tên bộ ký tự như mô tả trong Đăng ký IANA. Đăng ký IANA thường gồm có nhiều tên cho cùng kiểu mã hóa. Trong trường hợp này bạn phải sử dụng tên được chỉ định là ưu tiên. Ví dụ như để dán nhãn tập tin CSS của bạn dưới dạng được mã hóa UTF-8, bạn sẽ viết:

@charset "UTF-8";

Sử dụng HTTP

Bạn cũng có thể khai báo mã hóa tập tin trong đầu đề HTTP Content-Type, nếu bạn có cách thực hiện. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập mã hóa trong HTTP, hãy tham khảo Thiết lập thông số bộ ký tự HTTP. Ví dụ như, ở dòng này trong HTTP, phản hồi sẽ cho biết rằng tập tin này được mã hóa bằng UTF-8.

Content-Type: text/css; charset=UTF-8

Chúng tôi khuyến cáo nếu bạn sử dụng khai báo HTTP, bạn cũng nên đưa khai báo vào bên trong bảng kiểu chữ. Việc này sẽ đảm bảo rằng mã hóa vẫn được biết nếu bảng kiểu chữ được sử dụng cục bộ hay di chuyển, ví dụ như để kiểm tra hay hiệu chỉnh.

Việc khai báo trong đầu đề HTTP sẽ luôn ghi đè khai báo trong tài liệu, nếu có xung đột.

Nhân thể

Thông số HTML 4.01 mô tả một thuộc tính của bộ ký tự có thể được bổ sung vào yếu tố liên kết và được hỗ trợ để cho biết mã hóa của tài liệu mà bạn liên kết đến. Tuy nhiên, việc sử dụng thuộc tính này trên một yếu tố liên kết hiện nay là lỗi thời theo thông số HTML5, do đó bạn không nên dùng. Trên thực tế, việc khai báo thuộc tính bộ ký tự không được tất cả các trình duyệt hỗ trợ, do đó đó là một lý do khác cần tránh.

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn (xin viết bằng tiếng Anh).

Gửi lời nhận xét cho chúng tôi

Đọc thêm

Tác giả: Russ Rolfe, Microsoft Corporation. Được thay đổi bởi: Richard Ishida, W3C. Người dịch: Vietnamese translation team, WTB Language Group.

Được dịch từ bản tiếng Anh vào ngày 2010-08-07. Phiên bản dịch mới nhất được thay đổi vào 2011-02-15 19:43 GMT

Để biết thông tin về những lần thay đổi đối với tài liệu, hãy tìm qa-css-charset trong nhật ký web (blog) i18n.