<?php 
// translate the text between <<<eot and eot  or between quotes
// text following double slashes (such as this line) provides comments for the translator
// never add any text alongside the eot delimiters - not even spaces !
// words beginning with $ are variables - do not disturb these ! (though you can move them)
// where it would aid clarity, variables that occur in the text are described below


// DO NOT TRANSLATE
$currLang = array(
'ar'=>'Tiếng&#xA0;A-rập',
'bg'=>'Tiếng&#xA0;Bun-ga-ri',
'de'=>'Tiếng&#xA0;Đức',
'el'=>'Tiếng&#xA0;Hy&#xA0;Lạp',
'en'=>'Tiếng&#xA0;Anh',
'es'=>'Tiếng&#xA0;Tây&#xA0;Ban&#xA0;Nha',
'fr'=>'Tiếng&#xA0;Pháp',
'he'=>'Tiếng&#xA0;Hê-brơ',
'hi'=>'Tiếng&#xA0;Hin-đi',
'hu'=>'Tiếng&#xA0;Hung-ga-ri',
'it'=>'Tiếng&#xA0;Ý',
'ja'=>'Tiếng&#xA0;Nhật',
'ko'=>'Tiếng&#xA0;Hàn&#xA0;Quốc',
'nl'=>'Tiếng&#xA0;Hà&#xA0;Lan',
'pl'=>'Tiếng&#xA0;Ba&#xA0;Lan',
'pt'=>'Tiếng&#xA0;Bồ&#xA0;Đào&#xA0;Nha',
'pt-br'=>'Tiếng&#xA0;Bồ&#xA0;Đào&#xA0;Nha',
'ro'=>'Tiếng&#xA0;Ru-ma-ni',
'ru'=>'Tiếng&#xA0;Nga',
'sv'=>'Tiếng&#xA0;Thụy&#xA0;Điển',
'th'=>'Tiếng&#xA0;Thái',
'tr'=>'Tiếng&#xA0;Thổ&#xA0;Nhĩ&#xA0;Kỳ',
'uk'=>'Tiếng&#xA0;U-crai-na',
'vi'=>'Tiếng&#xA0;Anh',
'zh-hans'=>'Tiếng&#xA0;Trung&#xA0;Quốc&#xA0;(Giản&#xA0;thế)',
'zh-hant'=>'Tiếng&#xA0;Trung&#xA0;Quốc&#xA0;(Phồn&#xA0;thế)'
);

$suppStylesheets = 
<<<eot
eot;

$rtlAttribute = "";
$ltrAttribute = "";
$rlm = "";

$datearray = explode(' ',$lastSubstUpdate);
$enVersion = $datearray[0];


// TRANSLATE THE FOLLOWING
$s_i18nActivityHome = "Trang Chủ Hoạt Động I18N";
$s_moreResourcesOfThisType = "Thêm nguồn thông tin về dạng này.";
$s_accessKeyN = 
<<<eot
Phím truy cập và bỏ qua khi điều hướng trang. <a href="#contentstart">Bỏ qua để đến phần bắt đầu nội dung.</a>
eot;
$s_examplesInAnotherScript = "Tài liệu này bao gồm các ví dụ bằng các thứ tiếng/chữ viết khác.";
$s_worldMap = "Bản đồ thế giới";
$s_searchI18nSite = "Tìm kiếm trên trang I18n"; 
$s_translationDisclaimer = 
<<<eot
TTài liệu này là một bản dịch. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự không nhất quán hoặc có lỗi thì 
<a href="/International/$directory$filename.en">bản tiếng Anh gốc mới nhất</a> được coi là bản chính thức.
<a href="#copyright">Bản quyền gốc</a> thuộc về W3C, như được chỉ ra dưới đây.
eot;
$s_translator = "Người dịch:";
$s_relatedLinks = "Các liên kết liên quan";
$s_articles = "Các bài báo";
$s_topicIndexText = "Chỉ mục theo chủ đề";
$s_techIndexText = "Chỉ mục theo kỹ thuật";
$s_gotoW3cHome = "Đi đến Trang Chủ W3C";
$s_gotoI18nHome = "Đi đến Trang Chủ Hoạt Động Quốc Tế Hóa";
$s_internationalizationTitle = "Internationalization";
$s_i18nActivityHomePage = "Trang chủ Hoạt Động Quốc Tế Hóa.";
$s_home = "Home";
$s_aboutI18nActivity = "Thông tin về Hoạt Động Quốc Tế Hóa.";
$s_about = "Thông&#xA0;tin";
$s_groupsThatMakeUp = "Các nhóm tạo nên Hoạt Động Quốc Tế Hóa.";
$s_groups = "Các&#xA0;nhóm";
$s_topicIndexForInformation = "Chỉ mục theo chủ đề đối với thông tin trên trang web này.";
$s_topics = "Các&#xA0;chủ đề";
$s_taskBasedIndex = "Chỉ mục theo nhiệm vụ đối với các kỹ thuật i18n.";
$s_techniques = "Các&#xA0;kỹ&#xA0;thuật";
$s_informationResources = "Các nguồn thông tin về trang web Quốc Tế Hóa.";
$s_resources = "Các&#xA0;nguồn&#xA0;thông&#xA0;tin";
$s_newsFiltersAndFeeds = "Thông tin về các bộ lọc tin thức và các nguồn tiếp tin RSS (RSS feed) về hoạt động Quốc Tế Hóa W3C.";
$s_news = "Tin&#xA0;tức";
$s_onThisPage = "Trên trang này";
$s_questionAlt = "Câu hỏi";
$s_questionLink = "Câu hỏi";
$s_question = "Câu hỏi";
$s_backgroundAlt = "Thông tin cơ sở";
$s_backgroundLink = "Cơ sở";
$s_background = "Cơ sở";
$s_answerAlt = "Trả lời";
$s_answerLink = "Trả lời";
$s_answer = "Trả lời";
$s_byTheWayAlt = "Thông tin hữu ích phụ";
$s_byTheWayLink = "Nhân thể";
$s_byTheWay = "Nhân thể";
$s_furtherReadingAlt = "Đọc thêm";
$s_furtherReadingLink = "Đọc thêm";
$s_furtherReading = "Đọc thêm";
$s_intendedAudience = "Khán thính giả đích:";
$s_skipToAnswer = "[Bỏ qua để đến câu trả lời]";
$s_tellUsWhatYouThink = "Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn (xin viết bằng tiếng Anh).";
$s_sendAComment = "Gửi lời nhận xét cho chúng tôi";
$s_subscribeToRSS = "Đăng ký đọc tin RSS.";
$s_newResourcesAlt = "Thông báo cho bạn biết mỗi khi có nguồn tin mới được xuất bản lần đầu tiên.";
$s_newResources = "Những nguồn tin mới";
$s_homePageNewsAlt = "Tất cả những mục tin tức được hiển thị trên trang chủ.";
$s_homePageNews = "Các tin tức từ trang chủ";
$s_sentenceDelimiter = ".";
$s_author = "Tác giả:";
$s_modifiedBy = "Được thay đổi bởi:";
$s_translatedBy = "Người dịch:";
$s_validXHTML = "Đúng theo tiêu chuẩn XHTML 1.0!";
$s_validCSS = "CSS hợp lệ!";
$s_codedInUtf8 = "Được mã hóa theo UTF-8!";
$s_translatedFromEnglishVer = "Được dịch từ bản tiếng Anh vào ngày $enVersion. Phiên bản dịch mới nhất được thay đổi vào $thisVersion GMT";
$s_historyOfDocumentChanges =
<<<eot
Để biết thông tin về những lần thay đổi đối với tài liệu, hãy tìm
<span class="searchkey"><a href="http://www.w3.org/blog/International/tag/$searchString/">$searchString</a></span>
trong nhật ký web (blog) i18n.
eot;
$s_untranslatedChanges = 
<<<eot
<strong>Lưu ý:</strong> Đã thay đổi <a href="/International/$directory$filename.en.php">bản gốc tiếng Anh</a> vì tài liệu này đã được chuyển ngữ. <span class="searchkey"><a href="http://www.w3.org/blog/International/tag/$searchString/">Xem nhật ký thay đổi.</a></span>
eot;
$s_new="Mới";
$s_updated="Đã cập nhật";
$s_translation_updated="Đã cập nhật bản dịch:";

?>