EuroUS$Yen
Euro
1Euro=1.50US$
1US$=0.66Euro
1Euro=130Yens
1Yen=0.008Euro
US$
1US$=0.66Euro
1Euro=1.50US$
1US$=85Yens
1Yen=0.012US$
Yen
1Yen=0.008Euro
1Euro=130Yens
1Yen=0.012US$
1US$=85Yens